Beretningen for I/S Vester Sottrup vandværk 2014

 

 Aflagt af Mogens Knudsen den 9. marts 2015 på Forsamlingsgården Sundeved (krostuen).

 

Bestyrelsens beretning

Ombygningen af vandværket er efterhånden ved at være et overstået kapitel og det ser nu ud til at

vandværket kører godt og stabilt og tidligere problemer med brunt vand ser ud til at være overstået.

 

I foråret indgik Vand Schmidt A/S en aftale, hvorefter vandværket fik en rabat på kr. 50.000 vedrørende

renoveringen af vandværket, idet bestyrelsen var at den mening, at arbejdet, blandt andet på grund af

rejsetid, var blevet for dyrt. Derudover blev der ydet et prisnedslag på kr. 35.000 til retablering af terræn, idet

bestyrelsen ikke mente at det udførte terræn-retableringsarbejde var godt nok udført. Terrænet blev i august

måned retableret af firmaet Niels Chr Michelsen og omkostningen til retablereingen beløb sig til kr. 33.405.

 

Der er stadigvæk forhold vedrørende ombygningen af vandværket i 2013 som skal og vil blive udbedret i

2015. Det drejer sig om nye boringsdæksler, idet de nuværende grønne glasfiberdæksler har afskalning i

bunden, de steder hvor de er i berøring med cement, formodentlig fordi der er åbent ind til

glasfiberarmeringen som ikke er forseglet. Derudover vil der inden for den nærmeste måned bliver etableret

vandhane og udslagsvask med afløb og mulighed for at tappe varmt vand blandt andet til gulvvask. Erik har

tidligere medbragt varmt vand hjemmefra når der skulle vaskes gulv på værket. Den nye vandhane skal

blandt andet anvendes til aftapning af vandprøver til analysebrug. Til brug for vandanalyser bliver vandhanen

desinficeret ved opvarmning og vandet skal aftappes nogen tid inden vandprøverne kan tages på korrekt vis.

Det nævnte forhold vil delvist blive udført for Vand Schmidts A/S regning. De samlede regning fra Vand

Schmidt A/S for ombygningen af vandværket har efter fradrag af de ydede rabatter udgjort i alt kr. 2.071.678.

 

Der er i 2014 udpumpet 3.796 m3 mere end i 2013. Den samlede udpumpning til forbrugerne udgjorde

149.170 m3 imod 145.374 m3 i 2013. Vandværkets indvindingstilladelse er på 150.000 m3.

 

Landbrugsvirksomhedernes forbrug er i 2014 steget med 8.800 m3 i forhold til 2013, så reelt har der været

tale om besparelser i husholdningernes vandforbrug.

 

I 2013 blev der realiseret et vandtab på 14,2 %. Vandtabet, som fortsat er stort, er i 2014 nedbragt til 9,63 %.

Ved vandtab udover 10 % skal der betales afgift til staten af den del af tabet der overstiger 10 %. Som jeg

nævnte, så er vandtabet stadigvæk stort og jeg skal derfor opfordre til, at man er opmærksom på eventuelle

ledningsbrud og henvender sig til bestyrelsen hvis man skønner der er noget galt.

 

Elforbruget er i 2014 reduceret med 1.926 kWh i forhold til 2013 og har i 2014 udgjort 66.781 kWh.

 

Der er i 2014 foretaget flere og dyrere vandprøver end i 2013 og de samlede udgifter har udgjort 15.330 kr i

mod 6.471 kr i 2013. Antallet af vandprøver er bestemt af lovgiverne og Sønderborg Kommune har lavet

enkelte tilvalg som er områdebestemt. Ikke alle analyser skal foretages hvert år.  Der er i 2014 udtaget 10

vandprøver imod 8 prøve i 2013.

 

Alle vandanalyser har, med en enkelt undtagelse, være i orden og opfylder kravværdierne i Miljøministeriets

bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

 

Den 16/9 2014 blev der udtaget en vandprøve med en turbiditet

0,62. Turbiditeten må maksimalt være på 0,3. Turbiditet er udtryk for at vandet er uklart hvor en værdi på

0 er helt klart vand. Coliforme bakterier ved 37 gr. C udgjorde 3 og må i praksis ikke være målbar. Coliforme

bakterier er som regel ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives de samme steder som de

sygdomsfremkaldende bakterier og kaldes derfor "indikatorbakterier". Påvisning af coliforme bakterier tages

som et tegn på forurening, og ved forekomst skal der foretages yderligere undersøgelser. Vester Sottrup

Vandværk, og de fleste andre vandværker har efter indførelse af nye analysemetoder flere gange fået påvist

coliforme bakterier. Ved efterkontrol, som vi altid rekvirerer, har det altid vist, at analysen for coliforme

bakterier var i orden. Vi må således konstatere at kvaliteten af det udpumpede vand er i god kvalitet. I det

omfang vandværkets analyse-samarbejspartner konstaterer overskridelser af analyseværdier bliver der

fremsendt varsel pr. sms så bestyrelsen omgående kan reagere på eventuelle problematiske overskridelser.

 

 

Alle vandanalyser bliver offentliggjort på vandværkets hjemmeside www.vestersottrup- vand.dk.

 

Johannes Johannsen har gennemført kursus om almindelig vandforsynings drift og elementær hygiejne og

kvalitetssikring. Mindst et bestyrelsesmedlem skal i 2015 på tilsvarende kursus, for at vi kan overholde

lovgivningens krav. Kursusprisen er omkring kr. 15.000 alt inklusive, sædvanligvis er kursusforløbet 3

sammenhængende dage.

 

Som følge af størrelsen af det i 2013 konstaterede vandspild, er der er i 2014 sket udskiftning af 48

vandmålere til en samlet pris af 67 tkr. Det drejer sig hovedsageligt om målere til storforbrugere. De nye

målere er fjernaflæste digitale gennemstrømningsmålere med stor målenøjagtighed. Jeg forventer på

nuværende tidspunkt, at vi vil foretage aflæsning af vandmålerne kvartalsvist. Ved aflæsning får vi oplysning

om den aktuelle målerstand, målerstanden ved udgangen af den forudgående måned, oplysning om

eventuelle utætheder i installationerne samt målt vandtab ved ledningsbrud.

 

Der kan levers et smart digitalt display til trådløs fjernaflæsning af egen vandmåler så man løbende kan

aflæse og overvåge vandforbruget, uden at skulle ned og rode i målerbrønd eller andre steder.


Displayet viser alle målerens statusmeldinger, heriblandt totalforbrug, nuværende flow, alarmer så som

lækage eller tryktab (tørlagt måler) osv. og indeholder funktioner, som bl.a. kan beregne forbruget i kroner og

ører. Hvis der er interesse for et sådant fjernaflæst display vil vi indhente yderligere oplysninger fra vores

målerleverandør som er Kamstrup i Skanderborg. Displayet kan kun købes via vandværket. Displayet som

strømforsynes via batterier eller medfølgende AC adapter giver ikke mulighed for at overvåge vandmåleren

via internettet. Prisen ligger et sted imellem kr. 1.000 og kr. 1.500 ekskl. moms.

 

I 2016 og 2017 vil de målere der ikke allerede er fjernaflæste bliver udskiftet så alle inden for de næste 2 år

har fjernaflæste målere med de muligheder som det indebærer.

 

Ved Sønderborg Kommunes årlige kontrolbesøg den 22. august 2014 på vandværket blev der påpeget, at

det var uhensigtsmæssigt at vandværkets affugtningsanlæg var installeret over det ene af vandværkets

filterbassiner, idet vanddryp og nedfaldende smuds ville kunne medfører risiko for forurening af vandet.

Problemet er løst ved fremstilling og montering af rustfri stålbakke (1.280 kr), som hænger under affugteren

som i forvejen har separat afløb.   Derudover fremgår det af kontrolrapporten, at ” Vandværket fremstår i

rigtig fin stand efter den gennemgående renovering i 2013/2014. Den hygiejniske og tekniske tilstand af

vandværket er meget tilfredsstillende”. Derudover blev det bemærket at alle råvandsstationer er i god stand.

 

Bestyrelsen er, efter ønske fra Sønderborg Kommune, i gang med at ansøge om udledning af

filterskyllevand til kloak som videresender vandet til nærmeste vandløb. I den anledning skal der foretages

analyser for specielt arsen i filterskyllevandet. Arsen er et giftstof som binder sig til okkerforbindelser.

Samtidig skal vi have analyseret vandværkets okkerslam for arsen med henblik på at lovliggøre udledning af

okkerslam på landbrugsjord. Alternativt skal okkerslammet afleveres til deponi, hvilket er dyrt.

 

Bestyrelsen har besluttet, at der i 2015 skal foretages digital registrering af samtlige stophaner   Er Der er på

nuværende tidspunkt digitalt GPS registreret 60 hovedstophaner, 90 målerbrønde og 33 stikstophaner.

Derudover er der fra gamle tegninger og skitser registreret 2 hovedstophaner og 252 stophaner. Der

mangler at blive opmålt og registreret 336 stikstophaner. Opmålingen og registreringen i vandværkets

digitale kortmateriale koster ca. kr. 31.128 hvortil kommer et ikke uvæsentligt tidforbrug til vandværkets

bestyrelsesmedlemmer.

 

Af hændelser omkring vandværket i 2014 kan følgende nævnes:

 

             den 7. januar 2014

             blev der monteret en ny målerbrønd. 

   I forbindelse med reparationen blev der lukket for vandet i tidsrummet fra kl. 12.30 til

   kl. 14.25.

    drejede sig om frekvensomformere. 

 

Der har også været nogle hændelser i 2015, og jeg her kan nævne:

 

Sønderborg kommune har i 2014 anmodet vandværket om at udskiftet 6 vandmålere til fjernaflæste

Kamstrup målere. Kommunen har refunderet vandværkets udgift til målere og installation.

 

Vandværket har med virkning fra 1. januar 2015 forhøjet såvel vandprisen som målerafgiften med 5 %,

hvilket bliver afspejlet i budgettet som bliver fermlagt senere. Forhøjelsen af vandprisen er endnu ikke

godkendt af Sønderborg Kommune.

 

Der er 713 forbrugere som modtager vand fra vandværket.

 

Jeg vil ikke komme nærmere ind på de opgaver som Vandrådet beskæftiger sig med, men lige nu er man i

gang med forhandlinger m.v. med Sønderborg Kommune / Miljøministeriet / Naturstyrelsen omkring

samarbejde vandværkerne imellem, det drejer sig om kildeplads- grundvandsbeskyttelse, solidarisk hæftelse

for udgifter til kildepladsbeskyttelse, erstatning til landmænd, dyrkningsaftaler m.v., alt sammen opgaver som

kommunen ønsker at vandrådet skal administrere. Et skøn er at vandprisen vil stige med omkring kr. 1,25 pr

m3 ved indførelse af vandsamarbejdet omkring grundvandsbeskyttelsen. Miljøministeren kan påbyde

samarbejdet imellem vandværkerne.

 

Vandværket vil gerne takke Sundeved VVS, entreprenør Teddy Ravn og elektriker Ole Jensen Broager for

altid at være hurtige og hjælpsomme når vi har brug for dem. Endvidere tak til bestyrelsesmedlemmerne for

et godt samarbejde.

 

Det var beretningen for 2014. 

 

Sønderborg, den 9. marts 2015 

 

Mogens Knudsen