Beretningen for I/S Vester Sottrup vandværk 2013

 

 Aflagt af formand Johannes Johannsen den 11 marts 2014 på Forsamlingsgården Sundeved (krostuen).

 

Jeg har delt min beretning op i 3 trin.

 

1.      Lidt fra vandrådet i Sønderborg Kommune

2.      Forslag til ny vandforsyningsplan i Sønderborg kommune 2014 – 2022

3.      Renovering af vandværket.

 

 

Vandrådet i Sønderborg kommune fik oprettet et kursus på Ulkebøl forsamlingsgård.

 

Kursus i hygiejne, vandværksteknik og ledelsessystemer.  ( Bek.nr. 123 ) Kurset blev gennemført med 47 deltagere fra 16 vandværker, Hvor jeg deltog

 

Der er kommet krav om at den drift ansvarlige har gennemgået et kursus i vandværksteknik og hygiejne samt udarbejdelse af ledelsessystem inden udgangen af 2014.

 

Hvad har vi gennemgået i vandværksteknik:

 

Vi gennemgår de vigtigste oplysninger om boringen, regler for indvinding af råvand og de vigtigste forhold om vandværkets indvindingsboring og råvandsledning. Der undervises i, hvordan man udfører kontrol med boring, råvandspumpe og råvandsledning. En ting der var fokus på er at vandværket er et produktions sted hvor der leveres vand ud til forbrugeren og derfor kan vi sammenlignes med fødevarer industrien.

 

 

Vandværkhygiejne:

 

Vi blev undervist i elementært kendskab til microbiologi og hygiejne på vandværket, om risikozoner, og hvordan vandværket selv kan måle for biologiske parametre (coliforme bakterier, e-coli, totalkim 22 og 37 grader) som ekstra sikkerhed.

 

Vi var ude på flere vandværker for at se hvordan de så ud, der var stor forskel på de vandværker jeg var på besøg på. De 4 vandværker var Nybøl – Rinkenæs – Blans – Vester Sottrup jeg var meget overrasket over at de alle havde tyverialarm og det er nok en opgave  Vester Sottrup vandværk skal arbejde videre med.

 

Personligt synes jeg det var et godt kursus jeg fik også mange gode ideer med hjem.

 

 

Sønderborg kommune har lavet et forslag til vandforsyningsplan 2014 – 2022

 

Vandforsyningsplanen beskriver kommunes forsyningsstruktur og kvalitet i dag. Den beskriver også de retningslinjer og visioner kommunen ønsker at arbejde med. Formålet er at sikre alle borgere i Sønderborg kommune drikkevand af god kvalitet på basis af godt grundvand, også i fremtiden.

 

Borgerne i Sønderborg kommune får deres drikkevand leveret fra 44 vandværker, der alle på nær 2 ligger indenfor kommune grænsen. Det betyder, at kommunen har en meget decentral vandforsyningsstruktur. Vandværkerne varierer meget i størrelse, både i forhold til antal aftagere og i forhold til vandforbrug. Der er i 2012 oppumpet 5,4 mio. m3 fra ca. 100 boringer. Udover de fælles vandværker har 265 husstande egen privat vandforsyning.

 

Denne vandforsyningsplan er den første, der samler alle oplysninger og beskriver fælles retningslinjer for vandforsyning i hele kommunen efter kommunalreformen i 2007. Der er lagt vægt på, at planen henvender sig både til personer fra vandværkerne, og myndigheds-personer i kommunen.

 

Formålet med planen er at sikre rent drikkevand til alle borgere, både de der får vand fra vandværk, som de der forsynes af private brønd/boringer

 

Vandforsyningsplanen beskriver kommunes vandforsyninger og oplyser om placering, ydeevne og kvalitet af vandforsyningsanlæggene. Desuden vil den oplyse om den nuværende og den fremtidige forsyningsstruktur, med en opgørelse af vandbehovet Den skal beskrive de retningslinjer inden for vandforsyning, der gælder for alle vandværker og borgere i Sønderborg kommune. Desuden beskrives de visioner, der er til den fremtidige drift af vandforsyningerne i kommunen. I henhold til lov om vandsektorens organisering er der opsat miljø – og servicemål for særlige aktiviteter, der fremadrettet kan være til gavn for miljø, sundhed og serviceforbedringer.

 

Miljø mål:

 

Grundvandbeskyttelse:

·        At der udarbejdes indsatsplaner for beskyttelse af grundvandsressourcen for alle vandværker i Sønderborg kommune

·        At der etableres et økonomisk forpligtende vandsamarbejde mellem alle vandværker.

 

Vandkvalitet:

·        At der fremover skal være en udvidet sikring og kontrol af bygningsværker og ledningsnet.

·        At de almene vandværker arbejde målrettet med nødforsyning, om det så er internt ved todeling af vandværkerne eller etablering af en fast nødforsyning.

·        Vandværkerne skal kontrollere tilstanden af deres rentvandstanke minimum hvert 5 år.

 

Beredskabsplan:

·        Beredskabsplanen skal kunne dække uheld på kildeplads, vandværk eller på ledningsnet.

·        Planen skal som minimum indeholder:

·        Telefonliste med vigtige kontaktpersonoplysninger

·        Hvordan vandværket vil reagere på forskellige uheldssituationer.

·        Hvordan vandværket vil kontakte alm. forbruger, og hvilken info de skal have.

·        Eksempler på pressemeddelelser, løbesedler, SMS´er eller lignende.

 

Vester Sottrup Vandværk:

Renovering af vandværket: En gennemgang af hvad der er foretaget og hvorfor det tog længere tid end antaget, lidt omkring det brune vand og hvad der ellers er sket.

 

Jeg vil kort gennemgå hvad Vand – Schmidt har lavet på vandværket. ( er vedhæftet beretningen )

 

Lidt omkring det brune vand:

Vi er meget kede af at vi fik så store problemer med uklart vand i en lang periode. Erik og mig selv var næsten langs hver anden dag for at skylle vandledningen fra brandhanenettet. Vi havde også problemer på Kasmosevej. Der havde vi ikke en brandhane som kunne bruges så vi fik lavet en skyllebrønd hvor den gamle brandhane stod. En ekstra udgift på ca. kr. 16.000. Vi fik også kontaktet Vand-Schmidt om de havde en ide om hvad årsagen kunne være omkring det brune vand. Efter lang tid fandt vi ud af at det var det midlertidige vandværk som var for lille og ikke kunne rense vandet godt nok. En masse bøvl og tid.

 

Og hvad har vi så lært af det:

Mangel på info til forbrugerne. Hvad sker der, hvornår sker det og hvor lang tid regner vi med. Der var mange ting som vi nok skulle have gjort. Men i bagklogskabens klare lys ved vi mere i dag.

 

Udgifterne for renoveringen udgjorde 2.188 tkr.

 

Hvad er der sket i 2013:

 

14.01.13   Ledningsbrud Snogbækvej 25 utæt samlemuffe

28.01.13   Vandprøve

07.02.13   Ny vandprøve

08.03.13   Vandbrud Højlund 77 det var ikke vandbrud men oliespild.

19.03.13   Vandur frosset Jørgensby 16 blev skiftet på brugeres regning.

15.04.13   Stikledning fjernet Snogbæk Nederby 9

29.04.13   Stikledning fjernet ved vester Snogbæk 8.

30.04.13   Vandbrud Solvang 10 brugeres fejl.

11.05.13   Vandbrud Peerløkke 43 der var boret ned i vandledningen.

09.08.13   Vandbrud Højlund 2, anboring utæt.

20.08.13   Afbrydelse af vand fra 21.00 – 23.45 - Omlægning af hovedledning.

22.08.13   Erik og Johannes var til tema aften på Harmonien i Haderslev.

03.09.13   Skyllet vandledning Kasmosevej.

05.09.13   Afbrydelse af vand 21.00 – 24.00 - omlægning på vandværket.

05.09.13   Plombering af vandmåler brudt og skyllet fra tilgang vandmåler.

09.09.13   Skyllet fra målerbrønd Kasmosevej 1

15.09.13   Skylning fra skyllebrønd Jørgensby

17.09.13   Skylning fra skyllebrønd Jørgensby

05.09.13 til den 9-10.13  Erik og Johannes skyllede fra brandhanerne op til flere gange.

10.10.13   Renoveret vandværk kører normal drift igen.

16.10.13   Sønderløkke 2 skyllet fra målerbrønd.

06.01.14  Dykpumpe defekt

07.01.14  Ny dykpumpe startet

 

 

Spildprocenten udregnet på grundlag af udpumpet vandmængde i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 sammenlignet med faktureret forbrug, udgør den 14.2 %.

 

Så vi har betalt for overskridelsen kr. 37.205

 

Vandværket har i 2014 udpumpet 145.374 m3 vand – 2012 145.885 m3 vand

 

Det store vandspild kan skyldes at vi har skyllet fra flere brandhaner og målerbrønde.

 

Ph værdien og vandets hårdhedsgrad ved seneste målinger udgør henholdsvis Ph 7,7 og dh 15

 

Antal forbrugssteder 715

 

Vandværkets regnskab vil vores kasserer Mogens Knudsen gennemgå under det punkt.

 

Vandværket har 1 februar 2014 afskediget Henrik Davidsen som igennem mange år har gjort et godt og samvittighedsfuldt arbejde på vandværket. Vi vil gerne sige tusind tak til Henrik.

 

Vandværket vil til sidst gerne takke Sundeved VVS, entreprenør Teddy Ravn og Elektriker Ole Jensen Broager for altid at være hjælpsomme og hurtige når vi har brug for dem.

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og vandværkspasseren for godt og konstruktivt samarbejde i 2013

Det var beretningen for 2013

Ved formand for Vester Sottrup vandværk

 

11. marts 2014

 

Johannes Johannsen