Beretningen for I/S Vester Sottrup vandværk 2012

 

 Aflagt af formand Johannes Johannsen den 12 marts 2013 på Forsamlingsgården Sundeved.

 

Jeg har delt min beretning op i 3 trin.

 

  1. En generel information hvad der sker uden for vores vandværk.

  2. Lidt fra vand rådet i Sønderborg kommune.

  3. Hvad er der sket i Vester Sottrup vandværk i 2012 og hvad vi har tanke om i fremtiden

 

Nye regler på vej i 2013.

Jeg vil lige nævne nogle af de regler vi skal efterkomme.

1.      Hygiejne kurser

2.      3 dages driftskursus og kvalitetsstyring

3.      Der komme et krav om  inspektion af rentvandsbeholder hvert 5 år . 

   

Snart vil der være et krav, at den driftsansvarlige på vandværket har været på kursus i hygiejne og drift af vandforsyninger. De endelige regler er endnu på tegnebrættet i naturstyrelsen, men FVD er på forkant med udviklingen. Alle skal uddannes inden udgangen af 2014 og skal dokumentere overfor kommunen, at den driftsansvarlige er uddannet.

 

Den driftsansvarlige.

Det er kun den driftsansvarlige på vandværket, der skal på kursus.

Det kan eksempel være.

En ansat driftsleder

Et bestyrelsesmedlem der er ansvarlig for den daglige vandværksdrift.

Eller en lokal VVS er, der passer et eller flere vandværker.

 

Kurserne køres som Selvstudium eller internatkursus.

Driftskursus er 3 dages internatkursus

Hygiejnekursus er 2 dages internatkursus.

Og der aflægges en obligatorisk prøve og udstedelse af certifikat.

 

Planer: Hvad er hvad ifølge loven.

 

Vandplaner – Danmark er opdelt i 23 hovedvand-oplande, som hver er repræsenteret ved en vandplan for de initiativer, der skal gennemføres netop i det område.

 

Vandhandleplaner – en gengivelse af den statslige vandhandleplan for så vidt angår de initiativer, der skal gennemføres inden for kommunes geografiske område.

 

Indsatsplan – En konkret beskrivelse af, hvordan beskyttelsen i et udpeget indsatsområde skal gennemføres. Det er kommunen, der udarbejder udkast til indsatsplan i forhold til den enkelte lodsejer, og tilrettelægger, hvorledes tiltag kan gennemføres via frivillige ordninger, jf. reglerne

I vandforsyninslovens paragraf 13.

En indsatsplan er underlagt offentlig høring og partshøring i medfør af vandforsyningsloven.

 

 

Vandrådet i Sønderborg kommune.

Den 15 november 2012 var der indkaldt til møde med alle almene vandværker i Sønderborg kommune . Mødet blev holdt på Ulkebøl forsamlingshus, der var over 40 personer som var mødt op.

Der var emne som:

1.Nye aftale om vandanalyse

2.Termografering af EL-tavle

3.Placering af boringer / dyrkningsrestriktioner.

 

Opfølgning på stormøde.

 

Vandprøver:

Arne fremlagde resultatet af sine undersøgelser. Bestyrelsen valgte at gøre brug af tilbuddet fra Eurofins, der var kun en marginal forskel mellem tilbuddet fra Malina og Eurofins.

Der blev vurderet at Eurofins er det mest resursefulde firma af de to og har et godt kendskab til mange af vandværkerne i Sønderborg kommune.

 

Termofotografering:

Priserne på en termofotografering af en EL-tavle var meget enslydende, nogle tilbud er baseret på den faktiske ydelse andre er en fast pris pr. vandværk.

Eegholm var et godt bud på en termografering pris ca. kr.1700.00.

 

Indlæg fra Alectia. Ved Christian Skov Jensen.

Alectia er en rådgivningsvirksomhed land og miljø.

Indlægget gav et godt indblik i, om hvad man kan gøre, når man skal planlægge placering af sine boringer og hvilke overvejelser man skal igennem, når man skal aftale dyrkningsrestriktioner i de boringsnære beskyttelseszoner.

Indlægget gav anledning til mange spørgsmål.

 

Juridisk og geologisk bistand fra vandrådet til vandværkerne ?

Hvordan skaffes pengene ?

Vi snakke om kr. 100.000 og opefter.

Det er nye opgave til vandråds bestyrelsen.

 

FVD kunne/ville ikke give støtte til arbejdet med indsatsplanerne, det var vandrådets opgave.

På den anden side opfordrede han til, at man indsendte indsatsplanerne til FVD for vurdering og rådgivning.

FVD vil ikke lave en vejledning for, hvordan man indgår en dyrkningsaftale. FVD mener at man bør indgå at lave dyrkningsaftale for de boringsnære beskyttelseszoner. Det er meget sjældent at man har brug for disse beskyttelseszoner ud over 25 m zonen.  

 

 

Vester Sottrup vandværk.

For at sikre at man altid kan komme i forbindelse med et bestyrelsesmedlem ved drift forstyrrelser har vi en vagttelefon med overløb til et andet bestyrelsesmedlem hvis den første ikke træffes

Vagtmobilens nr. er 41 147 257. Vi har også en hjemmeside hvor I kan finde bestyrelsens telefon nr. og andre ting om vandværket.

 

Ledningsbrud – driftsstop og service i 2012.

Midt i februar 2012  har Vand-Schmidt lavet et service eftersyn på vandværket.

Der er i 2012 foretaget de lovmæssige vandprøver med tilfreds stillende resultat.

Servicerapport nr.22 den 15-2-2012

Råvandsanlæg ( boringer ) Vi har 3 råvandsboringer.

Boring 1.råvandspumpen er aftaget med 31.3% der anbefales udskiftning til ny, af typen SP17-5

Er  skiftet +1 råvandsstation- grønt hus over terræn

Boring 2.råvandspumpen er aftaget med 28.8% der anbefales udskiftning af pumpen type SP17-5

Er skiftet +1 råvandsstation- grønt hus over terræn

Boring 3.råvandspumpen er aftaget med 14.8%  ingen udskiftning

1 råvandsstation-grønt hus over terræn

 

 

Er udskiftet i 2012.

 

Udskiftning af pumpe og stigerør i 3 stk. boringer

I alt montering og kranhjælp kr. 57.000 x 3 = 171.000

 

Råvandsstation model 850

I alt inklusiv montering, minigraver og kran  kr.50.000 x 3 = 150.000

 

 

Filteranlægget.( filtergrus skiftet i 2011)

Filteranlægget er i orden, da vi har fået skiftet filtergrus ud i 2011.Vi havde et problem med en del mangan i ledningsnettet. Det kan tage op til 3 måneder inden det nye filtergrus er oppe at kører.

Det skulle være klar nu.

 

 

Hvad har vi af opgave her i 2013.

Renovering af rentvandsbeholder og reparation af rentvandsbeholder samt nyt sugerør ud i den store beholder.

Nedbrydning af den gamle rentvandsbeholder.

Ca. pris 500.000

 

Evt. en opgave i 2014.

Udpumpningsanlæg ud til forbrugeren.

Der anbefales at man udskifter rent vands pumper og styring til et nyt Grundfos MPC anlæg med 4 pumper  af typen CRE 15-3

 

 

Levering og montering af nyt udpumpningsanlæg.

Demontering af eksisterende anlæg.

I alt inklusiv montering kr. 271.600

 

Vedr. råvandsstyring og automatisk skylning.

Ovennævnte pris er eksklusiv moms og EL tilslutning.

I alt inklusiv indkøring.  Kr. 145.315

 

 

Jeg vil gennemgå projektet så i er med på hvad der skal foregår på vandværket.

 

 

Hvad er der sket i 2012.

 

15-02-12 Service eftersyn Vand Schmidt

26-03-12 udskiftning af stigerør og råvandspumpe

27-03-12 Udskiftning af råvandspumpe

11-06-12 Vandbrud på Højlund 4 anboring defekt.

11-06 12  Snogbæknederby 9 vand lukket ved stophane vandur frost sprængt

20-06-12 Vandbrud Snogbæknederby 3 pel-ledning 32mm gravet over i vejbane Sønderborg kommune.

05-07-12 Udskiftning af stigerør og råvandspumpe.

04-07-12 Thvilum ajourføring og opmåling af tegninger.

28-08-12 Højlund 44 ny målerbrønd

24-08-12 Alle råvandshuse er tilkoblet EL og varme frostsikring

20-09-12 Kommunen fjerner vandure i deres pumpestationer.

06-11-12 Vandprøve i Skolevejens børnehave ikke ok ny prøve tages.

14-11-12 Brandhane i Snogbæk er skiftet.

12-11-12 Ny vandprøve taget ok

15-11-12 En beboer i Snogbæk har klaget over brunt vand.

18-11-12 Ledningsbrud Lerløkke 31, anboring utæt.

 

 

Spildprocenten, udregnet på grundlag af den udpumpet vandmængde i perioden 1 jan 2012 til 31.dec. 2012 sammenlignet med faktureret forbrug, udgør den 8,16 %. Spildprocenten udgjorde i 2011 3.55 %

 

Forbruget i 2012 er på 148.411 m3  - 2011 138.416 m3  en forskel på 9995 m3 mere end sidste år.

Hvad det er årsag til dette ,ved vi ikke. Mulig årsag: Fejl aflæsning af vandmåler eller vandbrud vi ikke er bekendt med endnu ??

 

Elforbruget er på 71.113 kwh  --  2011  69.587 kwh et merforbrug  på 1.526 kwh.

Det skyldes et merforbrug på det udpumpede vand.

 

31 dec.2012 har Vester Sottrup vandværk 717 forbrugssteder

 

Vandets PH værdi 7.5

 

Vandets hårdhed, total 15.4 dH

 

Vandværkets regnskab for 2012 betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende.

Mogens Knudsen vil senere gennemgå regnskab og budget for 2012-13

 

Vandværket vil til sidst gerne takke Sundeved VVS, bygmester Teddy Ravn og elektriker Ole Jensen for altid at være hjælpsomme og hurtige når vi har brug for dem.

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og vandværkspasseren for godt og konstruktivt

samarbejde i 2012.

 

Ved formand for Vester Sottrup vandværk

 

12. marts 2013

 

Johannes Johannsen