Beretningen for I/S Vester Sottrup vandværk 2011

 

Aflagt af formand Johannes Johannsen den 12 marts på forsamlingsgården Sundeved.

 

Jeg har delt min beretning op.

 

  1. En generel information hvad der sker uden for vores vandværk.

  2. Lidt fra vand rådet i Sønderborg kommune.

  3. Hvad er der sket i I/S Vester Sottrup vandværk i 2011 og  hvad vi har tanke om i fremtiden

 

Vejledning om 25 meter zonen omkring vandboringen.

Vejledningen oplyser blandt andet om, hvor zonen i praksis skal administreres, og hvilke pligter vandværket har. Vandværket skal ikke foretage sig andet end at modtage ansøgning om kompensation og udbetale denne. Vejledningen oplyser, at det kun er den lodsejer, som har en boring på sin matrikel, der har krav på godtgørelsen på kr. 429.

 

Hvordan skal vi informere forbrugerne ?.

Ifølge loven om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne informere forbrugerne om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet.

 

Vandværket skal mindst en gang om året orientere forbrugerne om drikkevands kvalitet. Men vandværket bestemmer selv, hvordan man vil offentliggøre orienteringen.

 

Vandværket kan f.eks. bruge:

  1. vandværkets hjemmeside

  2. Den årlige indkaldelse til generalforsamling.

  3. Bagsiden af kortet til selvaflæsning

  4. Den årlige slutopgørelse

  5. en lokal avis.

  6. andre papirer, som vandværket sender til alle forbrugere.

 

Mikrobiologiske forureninger. Af landsformand Ole Wiil.

Det er et erklæret mål for FVD ( Foreningen af Vandværker i Danmark ) at bevare den decentrale vandforsyning med alle midler. Derfor ønsker vi heller ikke store vandforsynings fabrikker, men små lokale vandforsyninger, som kan giver den største forsyningssikkerhed, hvis forureningen rammer.

 

Der er i Danmark ca. 2500 almene vandforsyninger. Heraf er de 1700  ( ca. 70% )  på under 35.000 m3 og de 120 ( ca. 5% ) på mere end 350.000 m3.

 

Vi har noget nær europæisk rekord i at levere godt og rent drikkevand. I 2010 leverede 97% af de danske vandværker rent drikkevand til danskerne uden nogen form for problemer. Men blandt de 3% af vandværkerne har sundhedsstyrelsen og naturstyrelsen opgjort 69 mikrobiologiske drikkevandsforureninger af en sådan størrelse, at de ville udløse anbefaling om at koge vandet. 41 forureninger på vandværker under 35.000m3 berørte 8.000 familier, hvorimod 11 forureninger på de største vandværker over 350.000m3 berørte mere end 100.000 familier. Det udtrykker jo med al tydelighed, at den decentrale vandforsyning er en styrke for dansk drikkevand.

 

 

Vandrådet i Sønderborg kommune.

Formålsparagraf

 

Vand rådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejde mellem alle almene vandværker i Sønderborg Kommune, herunder at optræde som forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som:

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk, og økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etablering af nødforsyning, lækagesporing mv..

Vandrådet udpeger medlemmer til Koordinationsforum i Kommunen

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vandrådet har bestyrelsesmøde her i aften.

mandag den 12. marts kl.19.30 på Møllegade 54-56 i Sønderborg.

Dagsorden:

Repræsentantskabsmødet i april
Indsatsplaner især forholdet vedr. erstatning
Indhentning af nye tilbud på Vandanalyser. Den gamle aftale udløber i år. 
I øvrigt ?

Med venlig hilsen
T. Bang Nielsen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

I/S Vester Sottrup vandværk

Et vandværks takstblad er et vigtigt dokument. For kort sagt hedder det i vandforsyningsloven, at vandværket ikke kan opkræve takster, som ikke er anført i deres takstblad. Takstbladet skal derfor indeholde alle de takster, som vandværket ønsker at opkræve. Det gælder både takster for tilslutning, levering af vand og gebyrer. Men takstbladet består af langt mere end vandafgiften og tilslutningsbidrag, - i form af hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag. Der er gebyrer for flere ydelser i vandværket, såsom lukke- og åbningsgebyr samt rykkerbreve og flere andre gebyrer. Vandværket bør i takstbladet oplyse om alle de gebyrer, som vandværket leverer i dag, er oplysninger til advokater og ejendomsmæglere. Det bør også være en del af takstbladet.

 

Takstblad gældende fra den 1.1.2012

Vandafgifterne opkræves på grundlag af forbrug samt en fast afgift. Opkrævning sker ved kvartalsvis a´conto opkrævning forud baseret på vandværkets skøn over vandforbruget. Årsopgørelse udarbejdes pr. 31/12 og fremsendes sammen med a´conto opkrævningen for januar kvartal i kalenderåret. Ekstrabetaling og refusion ifølge årsopgørelsen har betalingsfrist som a´conto opkrævningen for januar kvartal. Sidste rettidige betalingsdato er 1 måned + 20 dage efter opkrævnings­periodens begyndelse.

 

 

Målerafprøvning

Hvis der fra en forbruger gøres krav derom, kan ejendommens ejer ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få måleren prøvet. Hvis målerens nøjagtighed ligger indenfor den fastsatte tolerance (+/-5 %) fra den virkelige gennemløbsmængde, afholdes prøveudgifterne af den, der har ønsket afprøvningen. Er målerens nøjagtighed udenfor den fastsatte tolerance, betaler  vandværket samtlige udgifter ved afprøvningen.

 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer i offentlige afgifter.

 

Anlægs- og driftsbidrag er sendt til Sønderborg Kommunes godkendelse.

 

For at sikre at man altid kan komme i forbindelse med et bestyrelsesmedlem ved drift forstyrrelser har vi en vagttelefon med overløb til et andet bestyrelsesmedlem hvis den første ikke træffes. Vagtmobilens nr. er 41 147 257. Vi har også en hjemmeside hvor I kan finde bestyrelsens telefon nr. og andre ting om vandværket.

 

Ledningsbrud – driftsstop og service i 2011.

Midt i februar i år har firmaet Vand-Schmidt lavet et service eftersyn på vandværket.

 

Der er i 2011 foretaget de lovmæssige vandprøver med tilfreds stillende resultat. Servicerapport nr.22 den 15-2-2012

Råvandsanlæg ( boringer ) Vi har 3 råvandsboringer.

Boring 1.råvandspumpen er aftaget med 31.3% der anbefales udskiftning til ny, af typen SP17-5

Boring 2.råvandspumpeen er aftaget med 28.8% der anbefales udskiftning af pumpen

Boring 3.råvandspumpen er aftaget med 14.8%  ingen udskiftning

 

Filteranlægget:

Filteranlægget er i orden, da vi har fået skiftet filter grus ud i 2011.

 

Udpumpningsanlæg ud til forbrugeren.

Der anbefales at man udskifter rent vands pumper og styring til et nyt Grundfos MPC anlæg med 4 pumper  af typen CRE 15-3

 

Bestyrelsen vil i år lave en udskiftnings plan, måske en 3 års udskiftnings plan, så vandværket kører optimalt og med så få drift forstyrrelser som muligt. Når vi ser hvad det kommer til at koste, kan jeg lige oplyse jer om de forskellige priser.

 

Bestyrelsen har også planer om at lave en beredskabsplan for vandværket.

 

Levering og montering af nyt udpumpningsanlæg.

Demontering af eksisterende anlæg, i alt inklusiv montering kr. 271.600

 

Vedr. råvandsstyring og automatisk skylning.

Ovennævnte pris er eksklusiv moms og EL tilslutning, i alt inklusiv indkøring.  Kr. 145.315

 

Udskiftning af pumpe og stigerør i 1 boring.

I alt montering og kranhjælp kr. 57.000 x 2 = 114.000

 

Råvandsstation model 850

I alt inklusiv montering, minigraver og kran  kr.50.000 x 2 = 100.000

 

Ny ledning fra vandværk ind i rentvandstank / beholder.

Kr.44.000

 

Frigravning af tank kr. 52.500

 

Tagdækning af tank kr. 33.000

 

Betonrenovering af 325 m2 indv.tank kr. 193.000

 

Så i alt ca. kr. 955.000

 

 

15-02-2011    Service eftersyn Vand Schmidt

23-02-2011    Vandbrud Snogbæk Nederby 11 A. Anboringsbøjle utæt på en 50 mm.

31-05-2011    Flytning af målerbrønd til egen grund Stationsgade 16

27-06-2011    Stophane udskiftet med målerbrønd Højlund 24

04-07-2011    Spindel til stophane forlænget med 60 cm Højlund 100

06-08-2011    Hans Jacobsen Veser Snogbæk 1 tilslutning til I/S Vester Sottrup Vandværk

06-09-2011    Vandbrud i fortov Lerløkke 33

12-08-2011    Ingen vand stationsgade 21 filter tilstoppet. Stophanen virker ikke

13-08-2011    Tank til brandværn, vandet løb ud af overløb på Skolevej

23-08-2011    Udskiftning af filtersand i 4 bassiner på vandværket

13-09-2011    3 nye tilslutninger på Midtløkke 6

10-10-2011    Ledningsbrud Højlund 7

26-10-2011    Stophane ødelagt i brygges Peerløkke 8

21-11-2011    Vandbrud Jørgensby ved nr. 6 63 mm gravet over

 

Der er indkøbt en ny plæneklipper. Den gamle er solgt.

 

Der er bygget et nyt redskabsskur til plæneklipperen. Det gamle er fjernet.

 

Spildprocenten, udregnet på grundlag af den udpumpet vandmængde i perioden 1 jan 2011 til 31.dec. 2011 sammenlignet med faktureret forbrug, udgør den 3.55 %. Spildprocenten udgjorde i 2010 3.75 %

 

Forbruget i 2010 er på 138.416 m3  - 2010 138.636 m3  en forskel på 220 m3 mindre end sidste år.

 

Elforbruget  er på 69.587 kwh  --  2010  67.185 kwh et merforbrug  på 2402 kwh.

Stigningen i elforbruget skylde ydeevnen i de 2 råvandspumper.

 

31 dec.2011 har Vester Sottrup vandværk 717 forbrugssteder

 

Vandets PH værdi 7.6

 

Vandets hårdhed, total 14.5 dH

 

Vandværkets regnskab for 2011 betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Mogens Knudsen vil senere gennemgå regnskab og budget for 2011/12

 

Vandværket vil til sidst gerne takke Sundeved VVS, bygmester Teddy Ravn og elektriker Ole Jensen for altid at være hjælpsomme og hurtige når vi har brug for dem.

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og vandværkspasseren for godt og konstruktivt samarbejde i 2011.

 

Ved formand for Vester Sottrup vandværk

 

12. marts 2012

 

Johannes Johannsen