Beretningen for I/S Vester Sottrup vandværk 2010

 

Aflagt af formand Johannes Johannsen den 7 marts på forsamlingsgården Sundeved.

 

Jeg har delt min beretning op.

 

  1. En generel information hvad der sker uden for vores vandværk.

  2. Lidt fra vandrådet i Sønderborg kommune.

  3. Hvad er der sket i V.Sottrup vandværk i 2010.

 

Forurenet grundvand:

Den 13 juli kom miljøministerens handlingsplan i høring og den 20 september skulle foreninger afgive sit høringssvar. Planen skal  være med til at sikre, at danskerne fortsat har rent vand.

 

Handlingsplanen sætter de overordnede rammer og retningslinjer for at sikre drikkevand af høj kvalitet.

 

Visionen med handlingsplanen er, at alle skal have:

 

Rent og godt drikkevand, leveret gennem en bæredygtig vandindvinding og et godt vandledningsnet i forsyningsområdet.

 

Handlingsplanen fokuserer på 3 hovedområder:

 

  1. Større ressourcebevidsthed ( blandt andet i forhold til vandforsyningernes energiforbrug)

  2. Øget sikkerhed, så man undgår forurening af drikkevandet.

  3. Bedre teknologi for at forbedre vandbehandlingen, overvågningen, energibesparelser og for-syningssikkerhed.

 

I perioden 2010-2012 vil drikkevandskvaliteten særligt blive sikret gennem 7 indsatsområder.

 

1. Grundvandsbeskyttelse skal forebygge drikkevandsproblemer.

2.  Gennemtænkt vandplanlægning.

3.  Mere sikker drikkevandsforsyning.

4.  Systematisk kommunalt tilsyn.

5.  Mere borgerinddragelse på vandområdet.

6.  Udvikling af vandteknologier.

7.  Offensiv regulering

 

Blandt de større initiativer, der skal udvikles, er:

 

*Indførelse af ledelsessystemer i vandforsyningerne og en mere systematisk egenkontrol.

 

*Større mulighed for avanceret vandbehandling i stedet for at lukke boringer ( herunder en vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at blødgøre drikkevandet for at undgå kalkproblemer.)

 

*En ny vejledning til kommunerne om bedre og ensartet tilsyn med vandforsyningerne via tjekliste. Rent drikkevand er jo vores vigtigste fødevare, som vi skal værne om . ” Uden vand – intet liv.”

 

Desværre må vi jo også erkende, at virkeligheden nogle steder er en anden, og at vi ligger under for fortidens synder, nemlig anvendelse af pesticider som er sivet ned til vores grundvand. Det har medført, at der er lukket et stort antal boringer.

 

Det er langt fra sikkert, at det er så nemt at finde rent drikkevand. Lad os i stedet tage kampen op efter os og få styr på de boringer vi har.

 

Disse skadelige stoffer har været forbudt siden 1997. I dag anvendes kun godkendte sprøjtemidler.

 

Landbruget får jævnligt skylden, men det er ikke helt retfærdigt. Landmændene er underlagt ganske skrappe restriktioner og kontrol af de godkendte sprøjtemidler, der må anvendes. Og landmænd, lige som os, elsker naturen og ønsker at værne om den og om vores grundvand. Ja, de fleste landmænd er engagerede medlemmer af det lokale vandværk, og flere af dem har endog sæde i vandværkets bestyrelse.

 

Tilbagestrømningssikringer i landbrugets avls og driftbygninger.

Frem til 2008 var landbrugenes avls og drift bygninger ikke medtaget i bygningsreglementet, og der var derfor ikke krav om, at vandinstallationen i disse bygninger skulle opfylde kravene i vandnormen DS 439. I bygningsreglementet BR 08 er dette ændret således, at installationer i disse bygninger også skal udføres som angivet i de overordnede funktionskrav i BR08 kap 8.4. Dette betyder i praksis at følgende normer og anvisninger nu skal følges.

 

De love, der umiddelbart er relevante i forhold til krav til vandforsyningssystemer er primært:

 

Byggeloven – Autorisationsloven – Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven.

 

Vandrådet i Sønderborg kommune.

Vandrådet ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer hvoraf de 7 er valgt blandt medlemmerne i repræsentantskabet og alle medlemmer er valgt for 2 år ad gangen. Det 8 medlem udpeges af Sønderborg forsyning, som derved er repræsenteret med 1 medlem for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan for vandværkssamarbejdet mellem alle almene vandværker i Sønderborg kommune og herunder at optræde som forhandler i forhold til offenlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver som:

 

 

På repræsentantskabsmødet den 15. april 2010 blev jeg valgt ind i bestyrelsen som repræsentant for gammel Sundeved kommune.

 

Af opgaver der er arbejdet med i 2010 kan nævnes:

  

 

 

I/S Vester Sottrup Vandværk

For at sikre at man altid kan komme i forbindelse med et bestyrelsesmedlem ved driftsforstyrrelse har vi en vagttelefon med overløb til et andet bestyrelsesmedlem hvis den første ikke træffes. Vagtmobilens nr. er 41 147 257. Vi har også en hjemmeside hvor I kan finde bestyrelsens telefon nr. og andre ting om vandværket.

 

I årets løb har bestyrelsen været repræsenteret ved generalforsamlingen i FVD, region Syd samt nogle af os har været på firma besøg, Erik og undertegnede på Kamstrup A/S  i Stilling. Kamstrup A/S arbejder med alt inden for energi måling + elektronisk vandmåling. På det tidspunkt vi var på besøg var de lige blevet færdige med et nyt produkt til måling af vandforbrug. Kamstrups koldtvandsmålere er baseret på helt ny koldtvandsteknologi samt stor målenøjagtighed. Multical 61 er en elektronisk vandmåler med radiosender så aflæsningen kan foregår automatisk. Prisen ca. kr.700 pr. stk. + div. program til aflæsning pris kr. 25.000. Så en samlet pris på udskiftninger blive ca. 6-700.000 kr. Vi afventer og ser hvordan udviklingen går omkring elektronisk aflæsning.

 

Der er nu mulighed for at indberetter sit vandforbrug på vores hjemmeside.

 

Da der ikke er balance i regnskabet pga. prisudviklingen, blive vi nød til at hæve m3 prisen på vand i 2011. Mogens Knudsen vil fremlægge de under punkt 3 regnskab.

 

Ledningsbrud – driftstop og service i 2010.

Midt i februar i år har firmaet Vand-Schmidt lavet et service eftersyn på vandværket. Vi har ikke på nuværende tidspunkt modtaget rapporten. Men vi ved at vores filtersand snart skal udskiftes.

 

Der er i 2010 foretaget de lovmæssige vandprøver med tilfreds stillende resultat.

 

25.06.2010    Nogle dage frem havde vi problemer med at vandværkets HFI relæ slog fra midt om natten. Fejlen blev rettet. Det var relæet der var defekt. Det blev skiftet og vi har så ikke haft problemer siden.

 

30.06.2010    Thvilum tegneservice har været her og opdateret vandværkets tegninger over ledningsnettet.

 

26.08-2010    blev der skiftet en stophane ved en forbruger på Højlund

 

18-10-2010    Vandbrud på degneløkke. Der blev lavet en underboring og nyt plastrør blev nedlagt.

 

19-10-2010    Stophane udskiftet med målerbrønd på Solvangen. ( kunne ikke lukkes )

 

27-10-2010    Stophane udskiftet med målerbrønd på Gl. Landevej på grund af vandbrud ( kunne ikke lukkes)

 

14-12-2010    En stikledning utæt på Sønderløkke.

 

14-12-2010  Vandledning frosset inde i huset Jørgensby

 

11-01-2011    Vandur frost sprængt i Snogbæk Nederby

 

04-02-2011    Ny plæneklipper indkøbt til vandværket

 

 

Spildprocenten,  udregnet på grundlag af den udpumpet vandmængde i perioden 1 jan 2010 til 31.dec. 2010 sammenlignet med faktureret forbrug, udgør den 3.75 %. Spildprocenten udgjorde i 2009 6.98 %

 

Forbruget i 2010 er på 138.636 m3  - 2009 139.756 m3  en forskel på 1120 m3

 

Elforbruget  er på 67.349 kwh  --  2009  67.680 kwh   en lille forskel på 331 kwh.

 

Gennemsnitligt vandforbrug pr. husstand baseret på forbrug i 2010 er 102 m3

 

31 dec.2010 har Vester Sottrup vandværk 713 forbrugssteder

 

Vandets PH værdi 7.6

 

Vandets hårdhed, total 14.5 dH

 

Vandværkets regnskab for 2010 betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Mogens Knudsen vil senere gennengå regnskab og budget for 2011.

 

Vandværket vil til sidst gerne takke Sundeved VVS, bygmester Teddy Ravn og elektriker Ole Jensen for altid at være hjælpsomme og hurtige når vi har brug for dem.

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen og vandværkspasseren for godt og konstruktivt samarbejde i 2010.

 

Ved formand for Vester Sottrup vandværk

 

7. marts 2011

 

Johannes Johannsen