Beretning for I/S Vester Sottrup Vandværk for 2009

Aflagt af vandværkets formand Johannes Johannsen den 15. marts 2010

Jeg har delt min beretning op i 3 afsnit.

  1. En generel information hvad der sker uden for vores vandværk.

  2. Lidt fra Vandrådet i Sønderborg kommune.

  3. Hvad er der sket og hvad har vi af nye ideer i Vester Sottrup vandværk ?.

 

Dokumentation er fremtidens krav

Dokumenteret Drikkevandssikkerhed – DDS – er et tiltag til sikring af drikkevandskvaliteten og giver vandværkerne mulighed for at være på forkant og leve op til drikkevandskravene. Udgangspunktet for DDS er systematik og sund fornuft i forbindelse med produktion og distribution af drikkevand. Første trin i formuleringen af en DDS-plan er, at vurdere hvert led i vandforsyningssystemet i forhold til forbrugerens sikkerhed og de vandkvalitetsmål, som det enkelte vandværk har sat sig. Hvor er der sårbare steder i forsyningen? Hvad kan gå galt, og hvor stor er risikoen for at det går galt? Hvad kan vi gøre for at mindske risikoen på kort og på langt sigt? Af økonomiske årsager er det nødvendigt at prioritere de kritiske forhold der kommer frem under gennemgangen

af vandforsyningssystemet: Udpeg de vigtigste risici og fjern / formindsk dem.

 

Et af de store emner i en risikovurdering er forebyggelse med bakteriologisk forurening. Generel overvågning af den mikrobielle vandkvalitet bør ske med jævne mellemrum i udvalgte kontrolpunkter. På den måde lærer man sit vand at kende under normale driftsbetingelser og kan reagere i god tid, hvis vandkvaliteten falder. Det vil blive muligt at agere hurtigt og effektivt i en beredskabssituation.

 

Hurtige analysesvar giver handlekraft  

Vi har i dag hurtige analysemetoder til vurdering af den bakteriologiske drikkevandskvalitet. Det er således muligt at måle bakteriologiske indhold i drikkevand og få analysesvar meget hurtigt.

 

BactiQuant – metoden er udviklet af den danske virksomhed Mycometer. Hurtigmetoden er et eksempel  på en teknologi, der måler bakterieindhold i drikkevand. BactiQuant måler total-kim i løbet af 30 minutter og metoden anvendes i dag i et stigende antal vandforsyninger og giver mulighed for effektiv egenkontrol ved 1) generelovervågning af drikkevandskvaliteten 2) igangsætning af nye ledninger/ renoveringer og 3) tilfælde af potentiel forureningssituation med forhøjet kimtal. I en beredskabssituation har et vandværk mulighed for at agere med det samme og kan foretage en kildesporing på ganske kort tid.

 

Hvad er konklusionen ud af fremtidens krav ?

Er det Vandrådet der skal uddanne folk som kan tage vandprøver rundt om på de vandværker vi har her i Sønderborg kommune og registrere vandprøven på hjemmesiden.?

 

Skal vi gå sammen med nogle af de små vandværker her i området og uddanne dem til at tage vandprøver og registrere dem selv.? Jeg personligt synes det er et stort spørgsmål.

 

Vandrådet i Sønderborg kommune

Jeg kan ud fra de referater der ligger på vand rådets hjemmeside se at det har haft 2 møder. Et den 4. februar 2009 og et den 17. september 2009.

 

Kort referat af mødet den 4 februar 2009:

Regnskab blev gennemgået af Carsten Iversen og der forventes et indestående på ca. kr. 68.000. Der blev drøftet fjernaflæsning af vandmåler. Hvor der er ønske om fjernaflæsning af større kommunale bygninger. Vandrådet vurderede, at der her var nogle gode muligheder for at få afprøvet fjernaflæsning. Der blev indkaldt til repræsentantskabsmøde den 15. april 2009.

 

Referat fra 17. september 2009:

Program til tema mødet blev udarbejdet.

Fjernaflæsning af målere v/Brunata

Vandværkers produktansvar v/ FVD

Nødforsyning

 

Møde med miljøafdelingen den 2.2 oktober 2009. Bestyrelsen foreslog at vandforsyningsplan og indsatsplan blev behandlet på mødet, samtidig ønskede man også at høre om resultaterne fra kortlægning af grundvandsresurserne.

 

I/S Sottrup vandværk

For at sikre at man altid kan komme i forbindelse med et bestyrelsesmedlem ved driftforstyrelser har vi en vagttelefon med overløb til et andet bestyrelsesmedlem hvis den første ikke er at træffe mobil nr.  41 147 257 .Vi har også en hjemmeside hvor I kan finde bestyrelsens telefon nr. og andre ting om vandværket.

 

I årets løb har bestyrelsen været repræsenteret ved generalforsamlingen i FVD, Region syd og nogle bestyrelsens medlemmer har deltaget i kompetencegivende kurser og udstillinger/ temadag.

 

Den 3. marts 2009 var Erik og Johannes på et af FDVs kurser på Agerskov kro. Et grundkursus i vandværksdrift. Den 31. marts 2009  var vi på en 3 dages tur til Berlin. Det var en udstilling med alt inden for vand installationsprodukter. Turen var arrangeret af Grundfos og Danfoss. Det var en interessant og spændende udstilling.

 

Den 20. august 2009 var Erik og Johannes til en temaaften med indbudte firmaer på hotel Rødding. Der var indlæg fra Uponor med alt inden for plastrør og Grundfos med pumpe styring og til sidst Vand-Schmidt. Ved at tage på kursus – temadage og udstillinger  møder vi mange andre vandværks folk, og der blive diskuteret alle de ideer og problemer der kan ske på et vandværk.

 

FVD´s kommende aktiviteter i 2010 i vores område er et kursus om tilstandsrapport og handlingsplan som foregår den 2 marts på Agerskov kro, vi har tilmeldt 2 personer fra I/S Vester Sottrup vandværk..

 

Ledningsbrud /omlægning og servicerapport  i 2009:

12.01-09    Servicerapport udført af Vand-Schmidt.I Boring nr. 1 der var en kortslutning. Da pumpen kom op var der en fejl i stikket ved pumpen.

03.02-09    Pumpen blev taget op og fejlen blev repareret

03.03-09    Vandbrud ved Højlund 77

02.07-09    Vandbrud Osmark 14: Vandledning ca.2 m inde på marken

03.08-09    Vandbrud Nørretoft: En ø 90 var revnet

08.09-09    Vandbrud Skolevej børnehave: En ø 50. En slutmuffe var utæt.

21.09-09    Omlægning af vandledning Snogbæk i forbindelse med kloakering

29.09-09    Kasmosevej : Ledning gravet over af Sønderborg kommune ( kloakerings arbejde )

02.10-09    Kasmosevej: Ledning gravet over af Sønderborg kommune  ( kloakerings arbejde )

19.10-09    Alarm på vandværket: Et  trykfald ( brandværnet )

20.10-09    Søgt efter vandspild i Jørgensby

29.12-09-   Alarm vandværk: En defekt VLT  der har været en del alarmer omkring den VLT

07.01-10    En ny VLT monteret pris kr.10.000

27.01-10    Vand Schmidt laver service eftersyn i 2010.

 

Vandanalyser:

Kun i et enkelt tilfælde, har der været anmærkning, hvor der har været tale om 1 coliform bakterie pr. 100 ml, hvilket svarer til en absolut mindst målbare. Umiddelbart giver dette ikke anledning til bekymring, idet der skal måles 20 coliforme bakterie pr. 100 ml. førend der skal udstedes kogepåbud .Bestyrelsen har med erfaringer fra tidligere lignende situationer, hvor efterfølgende ekstraordinær vandanalyse har vist 0 coliforme bakterier, ikke fundet grundlag for at få foretaget en ekstraordinær vandanalyse.

 

Spildprocenten udregnet på grundlag af den udpumpede vandmængde i perioden 1 januar 2009 til

31 december 2009 sammenlignet med faktureret forbrug, udgør 6.88 % Spildprocenten udgjorde det foregående år 7.95 %.

 

Vandforbruget er faldet med ca. 1500 m3 i 2009.   Fra 141.225m3 i 2008  til 139.756 m3  2009

El forbruget er også  faldet  i forhold til det mindre vandforbrug i 2009.

 

Vandværkets regnskab for 2009 betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende. Mogens Knudsen vil senere gennemgå regnskabet for I/S Vester Sottrup Vandværk

 

Hvad har vi af nye ideer vi vil arbejde videre med i 2010

Udskiftning af pumpestyring og pumper. Det gamle anlæg er 10 år gammelt og reservedele er ved at udgå.

Fjernaflæsning af vandmålere. Det er måske for tidligt nu, men tanken ligger ikke langt ud i fremtiden.

 

Vandværket vil til sidst gerne takke Sundeved VVS, bygmester Teddy Ravn og elektriker Lorens Lei for altid at være er hjælpsomme og hurtige når vi har brug for dem. Til sidst vil jeg gerne sige tak til den øvrige bestyrelse og vandværkspasseren for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

15. marts 2010

 

Johannes Johannsen