Beretning for I/S Vester Sottrup Vandværk for 2008

aflagt af vandværkets formand Aksel Møller Nielsen den 11. marts 2009

Som nævnt på sidste generalforsamling skal 2 af Sønderborg Kommunes Vandforsynings indvindingsboringer ved Stenderup erstattes af nye boringer som forberedelse til motorvejsarbejdet fra Kliplev til Sønderborg. Vandforsyningen har på grundlag af prøvepumpninger i 2 boringer tættere på Vester Sottrup valgt at fortsætte med at opbygge disse prøveboringer til permanente indvindingsboringer, forud for at kommunens egen miljøafdeling har modtaget oplysninger om resultaterne. Fra vandværkets side finder vi det kritisabelt, men kommunens miljøafdeling anser det ikke som et problem. Det ville formodentlig forholde sig anderledes hvis en borger gik i gang uden tilladelse.

Pejlinger på vores vandværk viste helt svage fald i grundvandstanden, der dog ikke entydigt kan kædes sammen med prøvepumpningerne. Pejleresultaterne giver altså ikke umiddelbart anledning til bekymring for indvindingsforholdene på vores vandværk og kommunens miljøafdeling er da også indstillet på giver tilladelse til indvinding fra de nye boringer.

Miljøcenter Ribe har i 2008 med helikopterflyvninger over Nordals og Sundeved indsamlet data for bedømmelse af grundvandsressourcerne. Resultaterne skal vurderes af eksperter inden der tages stilling til yderligere undersøgelser og kortlægning af grundvandsmagasinerne, bl.a. som grundlag for udarbejdelse af indsatsplaner for de enkelte vandværker for at sikre indvindingsforhold og dermed forsyningssikkerheden. På Sydals er man så vidt, at arbejdet med indsatsplaner er i gang og man vil herefter fortsætte på Nordals og slutte af her på Sundeved, hvor det er den almindelige opfattelse at grundvandsmagasinerne er betydeligt større.

Vandværket rettede i 2008 henvendelse til kommunen om udarbejdelse af beredskabsplan for sikring af vandleverancer i forbindelse med evt. langvarige driftssvigt og evt. blivende problemer med drikkevandskvaliteten. Kommunen oplyste dengang, at emnet ville blive taget op i løbet af året, men arbejdet er endnu ikke kommet i gang. Vi vil rejse spørgsmålet igen i Vandrådet og håber så at vi igennem Vandrådet får udvirket at kommunen kommer i gang med beredskabsplaner.

I årsberetningen for 2007 orienterede jeg om problematikken vedr. nedsættelse af koordinationsforum, hvor kommunerne i det gl. Sønderjyllands Amt ville lave et fælles koordinationsforum. Der er nu oprettet et koordinationsforum i hver kommune, men der er de samme personer, der repræsenterer interesseorganisationerne - herunder de private vandværker - i de 4 kommuner og der holdes kun fællesmøder, så de enkelte vandværkers indflydelse i beslutningsprocesserne er efter vandværkets opfattelse fortsat er væsentligt forringede, men vi håber på, at der igennem Vandrådet fortsat kan være en fornuftig dialog med de kommunale myndigheder.

Vandrådet for Sønderborg kommune har på de private vandværkers vegne fået en aftale i stand med kommunen omkring videregivelse af måledata til kommunen og betaling herfor. Det har affødt en ændring af afregningsterminer således, at sidste opgørelse fra vandværket dækker 15 måneder frem til årsskiftet 2008/2009.

Det kniber fortsat voldsomt med at få afleveret selvaflæsningskort i ordentlig tid og der er blevet udsendt ca. 150 rykkere. Det har naturligvis givet anledning til drøftelser i bestyrelsen, hvorvidt der er behov for en anden form for måleraflæsning, Men da rykkerne har givet et tilfredsstillende resultat, er der i bestyrelsen ikke umiddelbart overvejelser om ændringer, idet dette under alle omstændigheder vil medføre en yderligere udgift for vandværket.

I 2008 er der foretaget 4 vandanalyser. Kun i et enkelt tilfælde, har der været anmærkning, hvor der været tale om 1 coliform bakterie pr. 100 ml, hvilket svarer til det absolut mindst målbare. Umiddelbart giver dette ikke anledning til bekymringer, idet der skal måles 20 coliforme bakterier pr. 100 ml, førend der skal udstedes kogepåbud. Coliforme bakterier - der ikke må forveksles med E-coli bakterier - er i sig selv er ikke sygdomsfremkaldende, men er af myndighederne valgt som en indikator for evt. tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier.

Bestyrelsen har med erfaringer fra tidligere lignende situationer, hvor efterfølgende ekstraordinær vandanalyse har vist 0 coliforme bakterier, ikke fundet grundlag for at få foretaget en ekstraordinær vandanalyse og den efterfølgende ordinære vandanalyse viste da også 0 coliforme bakterier.

Der er i årets løb foretaget udskiftning af 2 ældre støbejernsdæksler på rentvandstanken samt tætning af et 3. dæksel på rentvandstanken. Dette tiltag skulle gerne udbygge sikkerheden for at der ikke dannes en bakterieflora i rentvandstanken.

Der har i årets løb været en del kortvarige driftsforstyrrelser. I 6 tilfælde har der været lokale afbrydelser i forbindelse med brud på anboringer og muffer, der alle har 20 -30 år på bagen og da der er flere af samme typer må vi desværre være indstillet på lignende situationer fremover.

I forbindelse med kloakeringen i Vester Snogbæk har der været enkelte beskadigelser af vandledningen. Entreprenøren har gjort alt for at undgå beskadigelser, men bestyrelsen må erkende at de gamle oplysninger om ledningsplaceringer ikke er helt så troværdige som vi kunne ønske.

Ved brud, frigravning eller nyetablering bliver der foretaget registreringer med henblik på løbende at optimere vandværkets ledningsoplysninger.

For at sikre at man altid kan komme i forbindelse med et bestyrelsesmedlem ved driftsforstyrrelser har bestyrelsen etableret en vagttelefonordning og vagttelefonnummeret kan findes på vandværkets hjemmeside www.vestersottrup-vand.dk.

I årets løb har bestyrelsen været repræsenteret ved generalforsamlingen i FVD, Region Syd og nogle af bestyrelsens medlemmer har deltaget i kompetencegivende kursus og i virksomhedsbesøg hos leverandører.

Der er foretaget serieudskiftning af målere alle 2,5, 6 og10 m3 målere hos i alt 19 større aftagere i løbet af 2008.

Der er kommet 7 nye tilslutninger til, overvejende på Fredsløkke og Ridderløkke.

Spildprocenten udgjorde i 2008 7,9 % mod 0 % og 3 % i de 2 foregående år. Der har i de seneste år været usikkerhed om den tidligere hovedmåler på vandværket viste korrekt og derfor er der installeret ny hovedmåler i slutningen af 2007.

Vandforbruget er steget med ca.1,0 % fra 138.700 m3 i 2007 til 141.200 m3 i 2008. I forhold til gennemsnittet de 5 foregående år er vandforbruget steget med ca. 2,8 %, hvilket hovedsageligt skyldes udbygningen af Fredsløkke og Ridderløkke.

Elforbruget er faldet med ca. 2 % fra sidste år. I forhold til gennemsnittet de 5 foregående år er elforbruget faldet med 0,6 %, hvilket skal ses i sammenhæng med løbende optimering af vandværkets udstyr, bl.a. er der i 2008 udskiftet kompressor.

Vandværkets regnskab for 2008 betragtes af bestyrelsen som tilfredsstillende.

Der har været i årets løb været merudgifter til vedligeholdelse, men dette er opvejet af merindtægter på den finansielle side, således at det samlede resultat med et overskud på ca. 77.393 kr. stor set svarer til det budgetterede overskud på 75.351kr.

Det er således lykkedes bestyrelsen, at styre fri af finanskrisen ved ”rettidig omhu” og med baggrund i medudgifter til vedligeholdelse i 2008 er budgettet herfor i 2009 forøget med 20.000 kr. i forhold til budgettet for 2008.

Vandværket vil gerne takke Sundeved VVS, bygmester Teddy Ravn og elektriker Lorenz Lei for et altid beredvilligt samarbejde og slutteligt vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse og vandværkspasseren for et godt og konstruktivt samarbejde.

11. marts 2009

Aksel Møller Nielsen