Beretning for I/S Vester Sottrup Vandværk for 2007

Aflagt af vandværkets formand Aksel Møller Nielsen den 12. marts 2008

I forbindelse med forberedelse af den nye motorvej fra Kliplev til Sønderborg skal Sønderborg Kommunale Vandforsynings indvindingsboringer ved Stenderup sløjfes og erstattes af nye.

Der er lavet nye prøveboringer tættere på Vester Sottrup, i nærheden af jernbanen sydøst for byen. Kommunens vandforsyning planlægger prøvepumpning på 55 m3/t over 30 dage i marts - april i år. Der placeres dataloggere i en af vandværkets boringer for at følge udviklingen i grundvandsstanden hos os i forbindelse med prøvepumpningen.

Prøvepumpningerne i de nuværende indvindingsboringer ved Stenderup viste et fald i grundvandsstanden, men i forbindelse med den efterfølgende indvinding kan der ikke konstateres nogen indvirkning på grundvandstanden hos os.

Miljøcenter Ribe har i efteråret 2007 foretaget målinger af grundvandsressourcer med helikopter, og Miljøcenteret forsætter i indeværende år med yderligere undersøgelser. Resultaterne forventes først at foreligge om 2-4 år, og først herefter kan kommunen gå i gang med indsatsplaner for vandværkerne, hvor man regner med at starte på Sydals.

Indsatsplanerne for de enkelte vandværker skal udarbejdes for sikring af grundvandsmagasinet i vandværkets indvindingsområde og her er det nødvendigt med en bedre kortlægning af det område hvor vandværket henter grundvandet fra, således at man kan sætte mere målrettet ind.

Vandværket har rettet henvendelse til kommunen om udarbejdelse af beredskabsplan for sikring af vandleverancer i forbindelse med evt. langvarige driftssvigt og evt. blivende problemer med drikkevandskvaliteten.

Kommunen tager emnet op i løbet af i år og opfordrer til at Vandrådet tager spørgsmålet op som forberedelse af et samarbejde omkring udarbejdelse af en overordnet beredskabsplan for vandforsyningen i hele kommunen. Denne opfordring vil jeg bringe videre til Vandrådet, hvor jeg er valgt som medlem af bestyrelsen, som den ene af 2 repræsentanter fra vandværkerne her på Sundeved.

Som nævnt på generalforsamlingen sidste år skal kommunen nu varetage al myndighedsbehandling i forbindelse med vandforsyning og kommunen skal i den forbindelse oprette et koordinationsforum med repræsentation fra vandværkerne, landbruget og skovbrug m.m.

Kommunen har sammen med Aabenraa, Haderslev og Tønder kommuner besluttet at nedsætte et fælles koordinationsforum, bestående af formand og næstformand fra hver kommune og fælles decentrale medlemmer.

Det er Vandrådets opfattelse, at dette er i strid med Vandforsyningslovens § 12. Vandværksforeningen FVD støtter denne opfattelse og foreningen har derfor forelagt sagen for By- og Landskabsstyrelsen, og det er FVD’s opfattelse, at By- og Landskabsstyrelsen er enig i, at der skal nedsættes et selvstændigt koordinationsforum i hver kommune.

FVD har derfor rettet henvendelser til kommunalbestyrelserne i de fire sønderjyske kommuner, hvori de opfordres til hver især at nedsætte et koordinationsforum.

FVD, Vandrådet og vandværket deler opfattelsen af, at vandværkernes muligheder for indflydelse på beslutningsprocesserne bliver væsentligt forringet ved et fælles koordinationsforum for de 4 kommuner.

Såfremt man fastholder den nuværende beslutning om et fælles koordinationsforum for de 4 kommuner, vil sagen blive forelagt for kommunernes tilsynsmyndighed med henblik på en afklaring.

Kommunen har fremsendt forslag om analyseprogram for kontroller af drikkevandskvaliteten til høring og opfordrede samtidigt til, at så mange vandværker som muligt deltager i et samlet udbud af analyser. Det sidste har vi sagt ja til at deltage i.

På baggrund af vandværkets høringssvar har kommunen besluttet, at nedsætte hyppigheden for undersøgelser af de organiske mikroforureninger til hvert andet år, idet der ved de 2 seneste analyser ikke er fundet værdier over detektionsgrænsen. Det øvrige kontrolprogram blev fastholdt under henvisning til, at der har været fund af coliforme bakterier ude hos forbrugere.

Der har i alle de konstaterede tilfælde været tale om 1 coliform bakterie pr. 100 ml, hvilket svarer til det absolut mindst målbare. Umiddelbart giver dette ikke anledning til bekymringer, idet der skal måles 20 coliforme bakterier pr. 100 ml førend der skal udstedes kogepåbud. Coliforme bakterier - der ikke må forveksles med E-coli bakterier - er i sig selv er ikke sygdomsfremkaldende, men er af myndighederne valgt som en indikator for evt. tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier

Bestyrelsen har hver gang valgt at få udført ekstraordinære målinger af indholdet af coliforme bakterier umiddelbart efter, for at sikre sig, at der ikke var en bakterieflora under udvikling. Disse kontrolmålinger har alle med en enkelt undtagelse vist 0 coliforme bakterier. I undtagelsestilfældet blev der efter samråd med kommunen foretaget en ekstraordinær kontrol på selve vandværket i begyndelsen af indeværende år. Resultatet af denne kontrol viste 0 coliforme bakterier. Alle analyser i det forløbende år kan ses på vandværkets hjemmeside, www.vestersottrup-vand.dk

Kommunen har foretaget miljøtilsyn på vandværket i juli måned. Alle forhold der skulle kontrolleres blev fundet i orden. Der var dog anbefaling om udskiftning af 2 ældre støbejernsdæksler på rentvandstanken indenfor nogle år. Der er efterfølgende indhentet tilbud på udskiftning af dækslerne samt tætning af et 3. dæksel på rentvandstanken og arbejdet er sat i ordre.

Dette tiltag skulle gerne udbygge sikkerheden for at der ikke dannes en bakterieflora i rentvandstanken.

I forbindelse med en temadag for ansatte i kommunens miljøafdeling i januar i år valgte man at gennemgå vores vandværk for at orientere om forureningsveje i vandforsyninger og om hvordan man søger at sikre sig herimod. Besøget har resulteret i en tilsynsrapport med bemærkning om at vandværket er godt vedligeholdt og både de tekniske og hygiejniske forhold et meget tilfredsstillende.

I foråret blev vinduerne i vandværket tilmuret og bestyrelsen overvejer fortsat evt. yderligere sikringstiltag.

Vand-Schmidt har i marts måned gennemført kontrolmålinger af alle maskininstallationer og boringer og har påpeget behov for udskiftning af råvandspumpen i boring 1 og behov for igen at få hovedmåleren justeret.

Efterfølgende har vi udskiftet råvandspumpen i boring 1 og hermed er alle pumper i boringerne fuldt ud i orden og ydedygtige. Samtidigt valgte vi at udskifte hovedmåleren på vandværket.

Der har kun været få kortvarige driftsforstyrrelser i årets løb. Den 09. februar måtte vi lukke for vandforsyningen, idet der var et større ledningsbrud i krydset Skolevej /Kirkeagervej/Højlund. Vi kunne måske have nøjes med at lukke for forsyningen i et mindre område, hvis håndværkerne kendte bedre til stophanerne på vores ledningsnet. Det har vi efterfølgende søgt at råde bod på.

Endvidere har der været 2 lokale afbrydelser i forbindelse med graveskade på en ledning på Midtløkke og en utæthed på en anboring på Højlund og så måtte vi kortvarigt lukke for vandforsyningen i forbindelse med udskiftning af hovedmåleren.

Den 3. december afbrød Sydenergi strømmen i et mindre område omkring Solvangen - bl.a. også på vandværket - i ca. 1,5 time uden af vandværket havde modtaget skriftlig eller mundtlig varsel herom. Vandværket har efterfølgende protesteret overfor Sydenergi, så vi håber at vi kan undgå lignende situationer fremover.

Under storbranden på slagteriet i Blans den 16. april afhentede brandværnene i alt ca. 600 m3 vand fra brandhanen nederst på Højlund. Bestyrelsen vil rette henvendelse til kommunens beredskabschef med opfordring til at kommunen nedlægger de store brandtanke på Solvangen og ved Nydamskolen, når brandværnene alligevel ikke bruger dem, for at undgå at "dødt" vand fra disse tanke kommer ud i ledningssystemet til de øvrige forbrugere.

 

I årets løb har bestyrelsen været repræsenteret ved generalforsamlingen i FVD, Region Syd og nogle af bestyrelsens medlemmer har deltaget i kompetencegivende kursus og i virksomhedsbesøg hos leverandører.

 

Der er ikke foretaget serieudskiftning af målere i 2007, men vi er nu i gang med uskiftning af alle 2.5, 6 og10 m3 målere hos i alt 19 større aftagere.

Der er kommet 19 nye tilslutninger til, overvejende på Fredsløkke og Ridderløkke.

 

Vandforbruget er steget med ca. 0,7 % fra 137.700 m3 i 2006 til 138.700 m3 i 2007. I forhold til gennemsnittet de 5 foregående år er vandforbruget steget med ca. 1,3 %. Elforbruget er naturligt steget nogenlunde tilsvarende.

 

Spildprocenten udgjorde i 2007 0 % mod 3,1 % og 4,9 % i de 2 foregående år.

 

Vandværket vil gerne takke Sundeved VVS, bygmester Teddy Ravn og elektriker Lorenz Lei for et altid beredvilligt samarbejde og slutteligt vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse og vandværkspasseren for et godt og konstruktivt samarbejde.

 

12. marts 2008

 

Aksel Møller Nielsen