Beretning for I/S Vester Sottrup Vandværk for 2006

aflagt af vandværkets formand Aksel Møller Nielsen den 14. marts 2007

I forbindelse med kommunesammenlægningerne er flere myndighedsopgaver på vandforsyningsområdet flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne skal nu bl.a. varetage al myndighedsbehandling i forbindelse vandforsyning - herunder indsatsplanlægningen - og skal i den forbindelse oprette et koordinationsforum med repræsentation fra vandværkerne, landbruget og skovbrug m.m.

De hidtidige kontaktudvalg for vandværker i de gamle kommuner er nedlagt i forbindelse med kommunesammenlægningen og som forberedelse af vandværkernes repræsentation i koordinationsforum er der dannet et Vandråd for Sønderborg kommune, med stiftende generalforsamling i maj 2006.

Vandrådets sammensætning er baseret på bevarelse af et samarbejde mellem vandværkerne i hver af de 7 gamle kommuner, der nu indgår i Sønderborg kommune, med henblik på:

at vandværkerne i lokalområderne kan samarbejde bl.a. vedr. vandforsyningsplan, nødforsyning, fælles løsning af administrative opgaver m.m. og,

at hvert af disse lokale kontaktudvalg er med i Vandrådets repræsentantskab og bestyrelse.

Her på Sundeved har der ikke tidligere været et kontaktudvalg, men Vester Sottrup Vandværk har sammen med Vandrådet og daværende Sundeved kommune arbejdet frem mod dannelse af et lokalt kontaktudvalg. Et møde som kommunen skulle tage initiativ til i slutningen af 2006 blev imidlertid ikke til noget, på grund af travlhed med forberedelse af kommunesammenlægningen. Her i februar måned i år har der været afholdt møde, hvor Sønderborg kommune har givet tilsagn om at de kommunale vandværker deltager i vandrådets samarbejde på lige fod med de privat vandværker, og det ser nu ud til at der også kan dannes lokale kontaktudvalg, der indgår i Vandrådet, både på Sundeved samt på Broagerland som også er uden lokalt kontaktudvalg.

Det første konkrete tiltag fra Vandrådets side er resulteret i en aftale med SYDENERGI om lavere elpris til vandværkerne.

Bestyrelsen ser i Vandrådet en mulighed for at bevare den lokale medbestemmelse på vandforsyningsområdet, hvor ikke mindst det frivillige arbejde og det lokal kendskab er med til at bevare en lav fremstillingspris for drikkevandet.

I november opregulerede vi taksterne for driftsbidrag og vandafgift. Opreguleringerne har til dels til hensigt at skabe balance i vandværkets ordinære drift (som det senere vil fremgå ved gennemgang af regnskabet for 2006, er der her et underskud på knap 32.000 kr.), og dels imødegåelse af gebyrstigninger vedr. bidrag til grundvandskortlægning m.m. Hidtil har dette gebyr udgjort 25 ører pr. m2, men fra i år skal staten alene have 21 ører pr. m2 og det er fortsat uvist hvor meget kommunen vil opkræve for sin del af det overordnede arbejde.

I juni 2006 blev der etableret nyt ledningsnet på Ridderløkke og Fredsløkke. Der er i årets løb kommet 2 tilslutninger til i dette område. Derudover har der været en enkelt tilslutning på Peerløkke samt 4 tilslutninger i Vester Snogbæk.

Der har kun været få kortvarige driftsforstyrrelser i årets løb. Den 15. maj måtte vi lukke for vandforsyningen idet en 160 mm hovedledning fra vandværket havde forskubbet sig og var blevet utæt. Den 13. juli blev strømforsyningen til vandværket afbrudt i godt en time i forbindelse med etablering af en ny transformerstation ved Solvang og den 28. august var der afbrydelse i området Midtløkke/Gl. Landevej i forbindelse med tilslutning af Ridderløkke og Fredsløkke, endvidere har der været enkelte lokale afbrydelser i forbindelse med udskiftning af utæt stophane eller utætte anboringer.

Yderdøren på vandværket og vandværkets låsesystem er udskiftet med henblik på en bedre sikring af vandværket. I år vil vi følge op med tilmuring af vinduer - og med baggrund i indbrud og forurening på et mindre vandværk på Fyn for nyligt, vil vi i bestyrelsen overveje evt. yderligere sikringstiltag.

Der er indført ny målemetode i forbindelse med registrering af coliforme bakterier i drikkevandet. 2 gange i løbet af året kunne der i drikkevandsanalyser konstateres 1 colibakterie pr. 100 ml, hvilket er lig med den nedre grænse for den nye fintfølende målemetode. Først når der kan måles er større bakterier vurderes der at være en risiko ved indtagelse af drikkevandet og man arbejder nu på at fastsat en grænse ved 20 bakterier. Selvom der ikke forelå en risiko blev der i samråd med vandværksforeningen straks iværksat nye analyser, hvor der ikke kunne måles coliforme bakterier. Alle analyser i det forløbende år kan ses på vandværkets hjemmeside, www.vestersottrup-vand.dk

Ved den årlige gennemgang af vandværket og boringerne, som Vand-Schmidt A/S foretager for vandværket, blev det konstateret at alt omkring råvandsanlægget var i orden, idet det dog blev bemærket, at man kan forvente, at pumpen til Boring B 1 skal udskiftes indenfor de nærmeste år.

I november blev samtlige hovedstophaner afprøvet og hovedstophaner der ikke ligger i faste belægninger blev forsynes med specialfliser for at sikre dækslerne mod beskadigelser.

I årets løb har bestyrelsen deltaget ved generalforsamling i vandværksforeningen, Region Syd og nogle af bestyrelsens medlemmer har deltaget i flere kompetencegivende kurser afholdt af vandværksforeningen.

Der er ikke som i 2005 foretaget serieudskiftning af målere, men det skal vi i gang med i 2007 hvor vi kan forvente udskiftning af ca. 18 vandmålere. Det drejer sig hovedsageligt om 6 og 10 m3 målere på landbrugsejendomme. Husstandsmålere er på 1,5 m3.

Vandforbruget er steget med ca. 4,4 % fra knap 132.000 m3 i 2005 til 137.700 m3 i 2006, hvilket måske kan have noget med den lange tørre sommer at gøre. I forhold til gennemsnittet de 5 foregående år er vandforbruget steget med ca. 2,3 %. Elforbruget er naturligt steget nogenlunde tilsvarende.

Spildprocenten udgjorde i 2006 3,1 % mod 4,9 % og 2,9 % i de 2 foregående år.

Vandværket vil gerne takke bygmester Teddy Ravn og Sundeved VVS for et altid beredvilligt samarbejde og slutteligt vil jeg sige tak til den øvrige bestyrelse og vandværkspasseren for et godt og konstruktivt samarbejde.

14. marts 2007

Aksel Møller Nielsen

Opdateret den 04-02-2013