Opdateret den 8/8 2021


Referat fra generalforsamlingen den 30. august 2021 kl. 19.00

 

År 2021, den 30. august kl. 19 afholdt Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. den årlige generalforsamling på 
Forsamlingsgården Sundeved med følgende dagsorden:


1 Valg af dirigent og protokolfører
2 Beretning om det forløbne år
3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4 Budget for det kommende år forelægges til godkendelse
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

      På valg til bestyrelsen er:

            Ole Raarup

            Mogens Knudsen
      På valg som suppleanter:

            Mogens Dinsen, 1. suppeleant

            Hans J. Marcussen, 2. suppleant
7 Valg af revisor og suppleant

      På valg som revisor er:

            Aksel Møller Nielsen (ønsker ikke genvalg)

      På valg som suppleant er:

            Eluf Nielsen
8 Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent og protokolfører

         Ole Raarrup bød velkommen og foreslog Hans Petersen som dirigent. Hans Petersen blev

         enstemmigt valgt. Svend Erik Feldstedt påtog sig hvervet som protokolfører.

         Hans Petesen gennengik dagsordenen og bemærkede, at generalforsamlingen grundet

         Covid 19 ikke blev holdt som anført i vedtægterne, ifølge hvilke den skulle holdes i marts 

         måned. Generalforsamlingen vedtog dog, at generalforsamlingen trods det at den ikke

         blev afholddt rettidigt, var rettidigt indkaldt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.


Ad 2. Beretning om det forløbne år

         Beretningen blev oplæst af vandværkets formand Ole Raarup.  Beretningen blev taget

         til efterretning.

Ad 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

         Mogens Knudsen gennemgik regnskabet som blev godkendt.


Ad 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

         Mogens Knudsen gennemgik budgettet for 2021. Budgettet blev godkendt.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag

         Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.


Ad 6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

         Formand Ole Raarup og Kasserer Mogens Knudsen blev  blev genvalgt.

         Mogens Dinsenblev genvalgt som 1. suppeleant  og Hans J. Marcussen

         blev genvalgt som 2. suppleant.

            

Ad 7. Valg af revisor og suppleant

         Hidtidig revisor Aksel Møller Nielsen ønskede ikke genvalg. Mogens Diensen
         blev foreslået og valgt. Som revisorsuppleant blev Eluf Nielsen foreslået og
         genvalgt.

Ad 8. Eventuelt

         Gudmund Thomsen spurgte til hvor længe vandmålerne som ligger på lager

         kan holde. Mogens svarede, at batteerierne var garanteret til mindst 14 år.

  

         Lis Madsen syntes ikke vandet smagte godt, så hun var begyndt at købe

         vand på flasker. Til det svarede Ole, at vandet bliver kontrolleret ofte og 

         kvaliteten var altid inden for de fastlagte grænser.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.30.

Hans Petersen takkede for god ro og orden.


Sign. Svend Erik Feldstedt                        Sign. Hans Petersen

Referent                                                   Dirigent

 


Referat fra generalforsamlingen den 9. marts 2020 kl. 19.00

 

År 2020, den 9 marts afholdt Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. den årlige generalforsamling på 
Forsamlingsgården Sundeved med følgende dagsorden:


1 Valg af dirigent og protokolfører
2 Beretning om det forløbne år
3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

      På valg til bestyrelsen er:

            Kristian Lausten

            Svend Erik Feldstedt

            Finn Kublick

      På valg som suppleanter:

            Mogens Dinsen, 1. suppeleant

            Hans J. Marcussen, 2. suppleant
7 Valg af revisor og suppleant

      På valg som revisor er:

            Kurt Ager

      På valg som suppleant er:

            Eluf Nielsen
8 Eventuelt

 

Ad 1. Valg af dirigent og protokolfører

         Ole Raarrup bød velkommen og foreslog Hans Petersen som dirigent. Hans Petersen blev

         enstemmigt valgt. Svend Erik Feldstedt påtog sig hvervet som protokolfører.

         Hans Petesen gennengik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var

         rettidigt indkaldt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.


Ad 2. Beretning om det forløbne år

         Beretningen blev oplæst af vandværkets formand Ole Raarup. Der blev spurgt om vandspild

         Ole Svarede på spørgsmålet. Beretningen blev godkendt.


Ad 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

         Mogens Knudsen gennemgik regnskabet som blev godkendt.


Ad 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

         Mogens Knudsen gennemgik budgettet for 2020. Der blev spurgt til investeringer i det 

         kommende år.  Ole svarede at vandværket er blevet gennemrenoveret for et par år siden,

         så det er i god stand. Budgettet blev godkendt.


Ad 5. Behandling af indkomne forslag

         Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.


Ad 6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

         Kristian Lasusten, Svend Erik Feldstedt og Finn Kublick blev genvalgt samlet.

         Mogens Dinsen, førstesuppleant til bestyrelsen blev genvalgt.

         Hans J. Marcussen, blev genvalgt som 2. suppleant i bestyrelsen.


Ad 7. Valg af revisor og suppleant

         Kurt Ager blev genvalgt som revisor og Eluf Nielsen blev genvalgt som 

         revisorsuppleant.


Ad 8. Eventuelt

         Heine Sørensen spurgte om pirs på nye tilslutninger. Mogens Knudsen svarede at prisen er 

         kr. 5.000.

         Hans Petersen spurgte til at vandværket stadig enkelte steder fremgår som I/S på hjemme-

         siden. Mogens Knudsen svarede på hvorfor det ikke var ændret til a.m.b.a.

 

         Der blev spurgt om hvor tit man aflæser målerne. Mogens svarede, at i år bliver det gjort 

         kvartalsvist.


Hans Petersen afsluttede sit hverv og takkede for god ro og orden.


Sign. Svend Erik Feldstedt                        Sign. Hans Petersen

Referent                                                   Dirigent


 

 


Referat fra generalforsamlingen mandag den 11. marts 2019 kl. 19


År 2019, den 11 marts afholdt Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. den årlige generalforsamling på 
Forsamlingsgården Sundeved med følgende dagsorden:


1 Valg af dirigent og protokolfører
2 Beretning om det forløbne år
3 Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5 Behandling af indkomne forslag
6 Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

      På valg til bestyrelsen er:

            Ole Raarup

            Mogens Knudsen
      På valg som suppleanter:

            Mogens Dinsen, 1. suppeleant

            Ole Wiuff, 2. suppleant
7 Valg af revisor og suppleant

      På valg som revisor er:

            Aksel Møller Nielsen

      På valg som suppleant er:

            Eluf Nielsen
8 Eventuelt


Ad 1. Valg af dirigent og protokolfører

         Ole Raarrup bød velkommen og foreslog Hans Petersen som dirigent. Han Petersen blev

         enstemmigt valgt. Svend Erik Feldstedt påtog sig hvervet som protokolfører.

         Hans Petesen gennengik dagsordenen og konstaterede, at generalforsamlingen var

         rettidigt indkaldt og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.


Ad 2. Beretning om det forløbne år

         Beretningen blev oplæst af vandværkets formand Ole Raarup. Beretningen blev godkendt.


Ad 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

         Mogens Knudsen gennemgik regnskabet som blev godkendt.


Ad 4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

         Mogens Knudsen gennemgik budgettet for 2019 Budgettet blev godkendt.


Ad 5. Behandling af indkomne forslag

         Der var ikke fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.


Ad 6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

         Formanden, Ole Raarup blev genvalgt.

         Kasserer Mogens Knudsen blev genvalgt.


Ad 7. Valg af revisor og suppleant

         Mogens Dinsen, førstesuppleant til bestyrelsen blev genvalgt.

         Ole Wiuff var ikke tilstede og kunne ikke genvælges.

         Hans J. Marcussen blev foreslået og valgt til 2. suppleant i bestyrelsen.

         Aksel Møller Nielsen blev genvalgt som revisor og Eluf

         Nielsen blev genvalgt som revisorsuppleant.


Ad 8. Eventuelt

         Svend Hansen forespurgte om vandspild på Lundsgårdsvej hvortil Ole Raarup svarede

         at det havde stået på i mange år.


         Mogens Dinsen spurgte om ledningsnettet var stort nok til at forsyne nye områder. Ole

         Raarup svarede at det var det.


         Allan Magnussen spurgte til sten og grus i vandhanefiltre. Ole Raarup svarede, at det

         var okker og belægning der løsner sig i deres eget rørsystem, idet der er et forfilter ved

         vandmåleren.


         Mogens Dinsen fortalte, at han havde monteret et større filter ved vanduret til at fjerne

         urenheder.


Hans Petersen afsluttede sit hverv og takkede for god ro og orden.


Sign. Svend Erik Feldstedt                        Sign. Hans Petersen

Referent                                                   Dirigent


 

 


Referat fra generalforsamlingen mandag den 19. marts 2018 kl. 19


År 2018, den 19 marts afholdt I/S Vester Sottrup Vandværk sin årlige generalforsamling på 
Forsamlingsgården Sundeved med følgende dagsorden:


1. Valg af dirigent og protokolfører

2. Beretning om det forløbne år

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

        Bestyrelsen stiller forslag til vedtægtsændring:

            Ændring af organisationsform fra I/S til a.m.b.a.:

                Kan kun vedtages hvis 2/3 del af de stemmeberettigede er

                tilstede og når mindst 2/3 del af disse stemmer for.

6. Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen:

        På valg til bestyrelsen er:

            Erik Rerup

            Kristian Lausten

            Svend Erik Feldstedt.

         På valg som suppleanter:

             Mogens Dinsen og Ove Viuff

7. Valg af revisor og suppleant:

        På valg som revisor er

            Kurt Ager

        På valg som suppleant er

            Niels Kjær

8. Eventuelt


Ad 1. Ole Raarrup bød velkommen og foreslog Hans Petersen som dirigent. Han Petersen blev

enstemmigt valgt. Svend Erik Feldstedt påtog sig hvervet som protokolfører.

Hans Petesen gennengik dagsordenen og konstaterede, at den var rettidigt indkaldt og at

generalforsamlingen var beslutningsdygtig.


Ad 2. Beretningen blev oplæst af vandværkets formand Ole Raarup. Ove Viuff spurgte om vi

havde fået taget prøver for giftstoffet chloridazon i vandet. Ole svarede, at det havde vi og

der var intet fundet. Beretningen blev godkendt


Ad 3. Mogens Knudsen gennemgik regnskabet. Erik Rerup spurgte om hvor mange vandmålere

vi har liggende. Mogens Knudsen bekræftede, at vi har 8 vandmålere liggende som reserve.

Erling Jensen spurgte om vi skulle betale statsafgift af vandspild hvilket Mogens Knudsen kunne

bekræfte. Harry Petersen spurgte om, "at efter der er installeret nyt vandur lukkede vandet med et

smæld ved vaskemaskinen". Ole Raarup svarede, at det må være magnetventilen i vaskemaskinen

der gjorde dette. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Ad 4. Mogens Knudsen gennemgik budgettet for 2018 som blev godkendt.


Ad 5. Bestyrelsen foreslår, at vandværket fremover organiseres som et a.m.b.a Ved a.m.b.a hæfter

vandværkets brugere kun med deres indskud. Ved I/S er der tale om solidarisk hæftelse. Mogens

Knudsen gennemgik de nye vedtægter i forhold til de gamle. Der blev stemt ved håndsoprækning.

Alle stemte for at ændre organisationsformen til a.m.b.a. Der bliver indkaldt til ekstraordinær

generalforsamling, idet vedtægtsændringer kun kan ske når 2/3 del af interessenterne stemmer

for forslaget. På den ekstraordinære generalforsamling skal blot 2/3 del af de fremmødte stemme

for forslaget.


Ad 6. Erik Rerup ønskede ikke genvalg. I stedet blev Finn Kublick foreslået og valgt. Kristian Lausten

og Svend Erik Feldstedt blev genvalgt til bestyrelsen. Mogens Dinsen og Ove Viuff blev genvalgt

som suppleanter til bestyrelsen. Mogens Dinsen spurgte hvem der var 1. og 2. suppleant og det

blev imellem parterne afgjort, at Mogens Dinsen er 1. suppleant og Ove Viuff 2. suppleant.


Ad 7. Kurt Ager blev genvalgt til revisor. Niels Kjær(suppleant fra forrige år) var ikke til stede, i

stedet blev Eluf Nielsen foreslået og valgt.


Ad 7. Ove Wiuff spurgte om forsikring af bestyrelsesansvar. Mogens Knudsen svarede, at vi var

forsikrede i den henseende. Lis Madsen spurgte om kemisk rensningsanlæg for at rense for

pesticider. Ole Raarup svarede, at der ingen pesticider er i vandet og redegjorde endvidere for,

at for at rense med kemi, skal man søge om lov, og inden da få lavet en ny forureningsfri boring.


Hans Petersen afsluttede sit hverv og takkede for god ro og orden.


Sign. Svend Erik Feldstedt                        Sign. Hans Petersen

         Referent                                                   Dirigent


 

 


Referat fra generalforsamlingen den 6. marts 2017

 

År 2017, den 6. marts afholdt I/S Vester Sottrup Vandværk sin årlige generalforsamling på 
Forsamlingsgården Sundeved med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent og protokolfører
2.       Beretning om det forløben år
3.       Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4.       Budget for det / de kommende år fremlægges til godkendelse
5.       Behandling af indkomne forslag
6.       Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
            På valg til bestyrelsen er:
               Ole Raarup
               Mogens Knudsen

            På valg til suppleanter:

               Finn Kublick og Mogens Dinsen
7.       Valg af revisor og suppleant:
            På valg til revisor er:
               Aksel Møller Nielsen
            På valg til suppleant er:
               Michael Matthiassen
8.    Eventuelt
 
Ad 1   Ole Raarup bød velkommen og foreslog Eluf Nielsen som dirigent, som herefter blev valgt. 
Svend Erik Feldstedt påtog sig hvervet som protokolfører. Eluf Nielsen havde et par bemærkninger
til dagsordenen som han genenmgik og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet
og beslutningsdygtig.


Ad 2   Ole Raarup aflagde beretningen hvor der blandt andet blev oplistet de tiltag der var sket i
årets løb, dels vedrørende vandværket, men også kursusaktivitet. Ole Raarup oplyste, at vandspildet
fortsat var for højt og det havde i 2016 udgjort 13,69 %. Efter opsætning af sektionsmåler kunne vi nu
udelukke at vandspildet er i Snogbæk området. Vandspildet udgjorde i 2015 15,22%. Elforbruget har
i 2016 været på 73.631 kwh imod 72.853 kwh i 2015. Elforbruget er steget, men det er steget mindre
end hvad der svarer til den forøgede udpumpede vandmængde. Elforbruget udgjorde i 2016 0,4572
kwh pr. m3 imod 0,4681 pr m3 i 2015. Oluf hansen bemærkede til beretningen, at der var småsten
i vandet hvortil Ole Raarup bemærkede at det måtte dreje sig om løsrevne kalaflejringer. Bent
Andersen spurgte om vandspild og Ole Raarup svarede ham hvad vi agtede at gøre. Beretningen
blev taget til efterretning.

Ad 3   Mogens Knudsen gennemgik det reviderede regnskab for 2016. Regnskabet udviser en 
underdækning på kr. 161.726. Balancensummen udgør kr. 3.265.139 og overdækning udgør 
kr. 2.585.187 (egenkapital) Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4   Mogens Knudsen gennemgik budgettet for 2017. Budgettet udviser en under-
dækning på kr. 54.397. Bent Andersen ønskede den resterende afskrivningsperiode vedrørende
bygninger oplyst, hvortil Mogens Knudsen oplyste, at ved de nuværende afskrivninger ville det
vare ca. 9-10 år hvorefter der kun ville være en mindre afskrivningsrest tilbage. Budgettet blev
godkendt.
 

Ad 5   Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6   Formanden Ole Raarup og vandværkets kasserer Mogens Knudsen blev genvalgt til bestyrelsen
og som suppleanter til bestyrelsen blev Mogens Dinsen genvalgt og Ove Wiuff blev valgt.


Ad 7   Aksel Møller Nielsenr blev genvalgt som revisor og Niels Kjær blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 8   Under eventuelt stillede Bent Andersen, Oluf Hansen og Gudmund Thomsen spørgsmål angå-
ende vandspild, hvortil Ole Raarup bemærkede, at man ville forsøge at finde lækager med lytteudstyr.
Erik Rerup bemærkede at der kan etableres en sektionsmåler ved Perløkke / Skolevej.

Eluf Nielsen afsluttede generalforsamlingen hvorefter Ole Raarup takkede for god ro og orden.


Sønderborg, den 7. marts 2017

Svend Erik Feldstedt
Referent

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen den 14. marts 2016

 

År 2016, den 14. marts afholdt I/S Vester Sottrup Vandværk sin årlige generalforsamling på 
Forsamlingsgården Sundeved med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent og protokolfører
2.       Beretning om det forløben år
3.       Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
4.       Budget for det / de kommende år fremlægges til godkendelse
5.       Behandling af indkomne forslag
6.       Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
            På valg til bestyrelsen er:
               Erik Rerup
               Kristian Lausten
               Svend Erik Feldstedt
            På valg til suppleanter:
               Finn Kublick og Mogens Dinesen
7.       Valg af revisor og suppleant:
            På valg til revisor er:
               Kurt Ager
            På valg til suppleant er:
               Michael Matthiassen
8.    Eventuelt
 
Ad 1   Erik Rerup bød velkommen og foreslog Eluf Nielsen som dirigent, som herefter blev valgt. 
Aksel Møller Nielsen blev foreslået og valgt som protokolfører. Eluf Nielsen konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2   Erik Rerup aflagde beretningen. Beretningen blev taget til efterretning.

Som stemmetæller blev valgt Bent Alnor og Kaj Simonsen.

Ad 3   Mogens Knudsen gennemgik det reviderede regnskab for 2015. Regnskabet udviser en 
underdækning på kr. 145.837. Balancen udgør kr. 3.462.937 og overdækning udgør 
kr. 2.746.812 (egenkapital) Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4   Mogens Knudsen gennemgik budgettet for det kommende år, baseret på uændrede 
m3-pris og bidrag til drift. Budgettet udviser en underdækning på kr. 158.370. Efter en drøftelse 
om nødvendigheden af en flytning af hegn, blev budgettet godkendt.

Ad 5   Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Ad 6   Erik Rerup, Kristian Lausten og Svend Erik Feldstedt blev genvalgt til bestyrelsen og som 
suppleant blev Finn Kublick og Mogens Dinesen genvalgt.

Ad 7   Kurt Ager blev genvalgt som revisor og som revisorsuppleant blev Michael Matthiassen genvalgt.

Ad 8   Finn Kublick gjorde opmærksom på en afdækket forurening på en nabogrund til vandværket. 
På spørgsmål om det store vandspild gennemgik Erik Rerup forskellige tiltag for at begrænse spildet.

Sønderborg, den 14. marts 2016

Eluf Nielsen
Dirigent

 

 

Referat fra generalforsamlingen den 9. marts 2015

 

År 2015, den 9. marts afholdt I/S Vester Sottrup Vandværk sin årlige generalforsamling på

 

Forsamlingsgården Sundeved med følgende dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent og protokolfører

2.       Beretning om det forløben år

3.       Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

4.       Budget for det / de kommende år fremlægges til godkendelse

5.       Behandling af indkomne forslag

6.       Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

På valg til bestyrelsen er:

   Aksel Møller Nielsen (ønsker ikke genvalg)

   Mogens Knudsen

På valg til suppleanter:

   Svend Erik Feldstedt og Ole Raarup.

7.       Valg af revisor og suppleant:

                      På valg til revisor er:

   Hans Jørgen Snerling (ønsker ikke genvalg)

På valg til suppleant er:

   Mogens Dinsen.

8.    Eventuelt

 

Mogens Knudsen orienterede om formanden Johannes Johannsens død og hans indsats og virke for

vandværket igennem adskillige år. Herefter mindedes forsamlingen Johannes Johannsen i stilhed.

Endvidere orienterede Mogens Knudsen om at Svend Erik Feldstedt var indtrådt i bestyrelsen.

 

Ad 1   Vandværkets kasserer Mogens Knudsen bød velkommen og forslog Eluf Nielsen som dirigent, som

herefter blev valgt. Aksel Møller blev valgt som protokolfører.

 

Eluf Nielsen konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

 

Heine Sørensen og Hans Jørgen Snerling blev valgt som stemmetællere.

 

Ad 2   Mogens Knudsen aflagde beretning. Beretningen blev taget til efterretning.

 

Ad 3   Det reviderede regnskab for 2014 blev gennemgået af Mogens Knudsen. Regnskabet udviser et

underskud på kr. 38.869. Egenkapitalen udgør kr. 2.892.750 og balancesummen udgør kr. 3.526,446.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad 4   Budgettet for det kommende år blev gennemgået af Mogens Knudsen. Der er indregnet en stigning på

5 % for vandforbruget en fast målerafgift. Budgettet udviser et underskud på kr. 52.500. Budgettet blev

herefter godkendt.

 

Ad 5   Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad 6   Ole Raarup og Mogens Knudsen blev valgt til bestyrelsen og Finn Kublick og Mogens Dinesen blev

valgt som suppleanter.

 

Ad 7   Aksel Møller Nielsen blev valgt som revisor. Michael Matthiassen blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad 8   Mogens Knudsen takkede Aksel Møller Nielsen for et mangeårigt virke i bestyrelsen og takkede Hans

Jørgen Snerling for et mangeårigt virke som revisor for vandværket.

 

Vester Sottrup, den 9. marts 2015

sign

    Aksel Møller Nielsen

    Referent

 

 

Beslutningsreferat fra generalforsamlingen den 11. marts 2014

 

Den 11. marts 2014 blev der afholdt generalforsamling i I/S Vester Sottrup Vandværk på Forsamlingsgården

Sundeved (krostuen) med følgende dagsorden:

 

1


Valg af dirigent og protokolfører

 

 

 

2

 

Beretning om det forløbne år

 

 

 

3

 

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

 

 

 

4

 

Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

 

 

 

5

 

Behandling af indkomne forslag

 

 

 

6

 

Valg af medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen

 

 

På valg til bestyrelsen er:

 

 

Johannes Johannsen

 

 

Erik Rerup

 

 

Kristian Lausten

 

 

 

 

 

På valg som suppleant er:

 

 

Svend Erik Feldsted og Ole Raarup

 

 

 

7

 

Valg af revisor og suppleant

 

 

På valg som revisor er:

 

 

Kurt Ager

 

 

På valg som suppleant er:

 

 

Mogens Dinsen

 

 

 

8

 

Eventuelt

 

Ad. 1 Vandværkets formand Johannes Johannsen bød velkommen og foreslog Eluf Nielsen som dirigent

som herefter blev valgt. Mogens Knudsen blev valgt som referent.

 

Eluf Nielsen konstaterede at indkaldelsen var korrekt indvarslet jfr. vedtægterne og at generalforsamlingen

var beslutningsdygtig, hvorefter han gennemgik dagsordenen.

 

Hans Petersen og Peter Toft blev valgt som stemmetællere.

 

Ad. 2 Johannes Johannsen aflagde udførlig beretning om interessentskabets virksomhed i det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning.

 

Ad. 3 Det reviderede regnskab blev gennemgået af Mogens Knudsen. Regnskabet udviser et underskud på

kr. 23.964, egenkapitalen udgør kr. 2.931.619 og balancesummen kr. 3.382.949. Regnskabet blev

efterfølgende godkendt.  86,7 % af foreningens samlede investeringer er finansieret via egenkapitalen.

 

Ad. 4 Budgettet for det kommende år blev gennemgået af Mogens Knudsen. Der er ikke budgetteret med

ændring i priserne for vand og tilslutningsafgift i 2014 i forhold til 2013. Det blev anført, at selv ved realisering

af det budgetterede overskud på kr. 6.468 bliver interessentskabets likviditet alt andet lige forbedret med 163

tkr, idet der i budgettet indgår afskrivninger med i alt 157 tkr.  Budgettet blev godkendt.

 

Ad. 5 Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad. 6 Johannes Johannsen, Erik Rerup og Kristian Lausten blev genvalg til bestyrelsen.

Svend Erik Feldsted og Ole Raarup blev genvalg som suppleanter til bestyrelsen.

 

Ad. 7 Kurt Ager blev genvalgt som revisor og Thorvald Kjær blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad. 8 Under punktet eventuelt, almindelig debat hvor der blandt andet blev drøftet forskellige

problemstillinger omkring vandværket m.v. Johannes Johannsen gjorde opmærksom på problematikken

omkring vandspild og opfordrede forbrugerne til at holde øje med eventuelle utætheder i ledningsnet og

egne installationer. Bestyrelsen overvejer, ikke mindst på grund af konstaterede vandspild, i 2014 at få opsat

fjernaflæste målere hos de største forbrugere.

 

Vester Sottrup, den 13. marts 2014                                             Vester Sottrup, den 12. marts 2014

 

sign.                                                                                          sign.

   Eluf Nielsen                                                                                 Mogens Knudsen  

   Dirigent                                                                                        referent

 

 

Flytte og måleraflæsning

Fra og med den 1. januar 2011 kan flyttemeddelelse og måleraflæsning ske via vandværkets hjemmeside

www.vestersottrup-vand.dk.

 
Snavset tøj ved ledningsbrud

Hvis tøjvasken er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Statens

Husholdningsråd følgende:

Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides

tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og behandles

som efter almindelig vask.

 
Hvorfor er vandet rødt?

Hvis det kolde vand er rødbrunt, skyldes det reparationsarbejde i vandets strømning i ledningsnettet. Vandet

er ikke sundhedsskadeligt og skyldes aflejret kalk og jern fra ledningsnettet.


Vores råd er, er du skal lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart igen.  Dette varer normalt kun et

par minutter. 

 

 

 Mit vand er hvidt - hvorfor?

Hvidt vand skyldes normalt luft i vandet. Prøv at fyld et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil

det blive klart nedefra, fordi luften bruser af vandet.


Luft i vandet skyldes normalt reparationsarbejde på ledningsnettet og er helt uskadeligt.   

 
Mit vandur er ulæseligt - hvad gør jeg?

Du kontakter os, da vi ejer vanduret og derfor gerne vil hjælpe med aflæsningen. 

 
Der drypper vand fra et vandrør - hvem skal jeg kontakte?

Vi har ansvar for vandforsyningen fra den offentlige ledning og ind til skellet ved dit hus. Jordledningen på

din grund er næste led i forsyningen og dit eget ansvar. Inde i huset er vandet også dit ansvar, hvorfor vi

anbefaler, du kontakter en VVS'er,